Veelgestelde vragen

Voorwaarde om te mogen stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement zijn:

  • De kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een ander lidstaat van de Europese Unie.
  • Is 18 jaar of ouder en niet uitgesloten van het kiesrecht.

Als u in Nederland woont en de nationaliteit hebt van een andere lidstaat van de Europese Unie, kunt u kiezen in welk land u stemt voor het Europees Parlement.

Wilt u stemmen in Nederland voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement? Dan moet u zich als kiezer laten registreren. U vult hiervoor formulier model Y32 in. U blijft daarna zolang u in Nederland woont ook hier ingeschreven als kiezer voor het Europees Parlement.

U kunt dit tot en met 9 april 2019 aanvragen. Anders kunt u niet in Nederland stemmen voor de verkiezingen op 23 mei 2019.

Het is bekend geworden dat de uittreding van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) wordt uitgesteld tot in elk geval 12 april 2019 (en mogelijk later). Dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk op de dag van de kandidaatstelling (9 april 2019) voor de Europees Parlementsverkiezing in Nederland nog lid zal zijn van de EU.

Gevolg daarvan is dat de Britse burgers die in deze gemeente zijn ingeschreven en zich (door middel van een zogenaamd Y 32-formulier) hebben geregistreerd voor deelname aan de verkiezing, een stempas ontvangen.

Het indienen van een registratieverzoek via een Y 32-formulier is mogelijk tot en met de dag van de kandidaatstelling, dus tot en met 9 april 2019. Verzoeken die na 9 april 2019 bij de gemeente worden ontvangen, blijven dus voor de komende Europese Parlementsverkiezing buiten beschouwing.

Het kan zijn dat het Vereniging Koninkrijk uit de EU vertrekt in de periode tussen 9 april en de verkiezingsdatum (23 mei). In dat geval blijft de kiesgerechtigdheid van Britse burgers die zich hebben laten registreren, gehandhaafd.

Op de website van de kiesraad vindt u meer informatie over uitsluiting van kiesrecht.

Als een kiezer niet in de gelegenheid is zelf te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - kan hij een andere kiezer machtigen dit voor hem te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmacht stem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. 

Onderhandse volmacht

Om een machtiging te geven, gebruikt een kiezer het gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. Dit heet een ‘onderhandse volmacht’. De kiezer moet de gegevens invullen en hij en de gemachtigde moeten beiden tekenen. Een onderhandse volmacht kan alleen worden gegeven aan een kiezer die in dezelfde gemeente woont.

Om een schriftelijke volmacht aan te vragen, stuurt de kiezer een verzoekschrift naar de burgemeester van de gemeente waar hij op de dag van kandidaatstelling (9 april 2019) woonde. Dit verzoekschrift moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen. Hiervoor is een formulier beschikbaar (Model L 8) bij de gemeente. De kiezer en degene die hij machtigt, vullen allebei een deel van dit formulier in. De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmachtbewijs waarmee hij namens de andere kiezer kan stemmen.

Als een kiezer voor de verkiezing van het Europees Parlement in een andere gemeente wil stemmen dan waar hij woont, kan hij een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kan in heel Nederland worden gestemd voor de Europees Parlementsverkiezing.

Schriftelijke aanvraag

Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen. Heeft de kiezer al een stempas in huis, dan moet hij deze bij het verzoek mee sturen. Hiervoor is een formulier beschikbaar (Model K6).

Mondelinge aanvraag

Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kan uiterlijk op de dag voor de stemming om 12 uur persoonlijk bij de gemeente worden gedaan. De kiezer moet dan in persoon naar het gemeentehuis waar hij op de dag van kandidaatstelling (9 april 2019) als kiezer staat geregistreerd. Daar toont hij de stempas en vraagt een kiezerspas aan.

Nederlanders die tijdelijk in het buitenland zijn kunnen bij deze verkiezingen stemmen via volmacht of per briefstem. De aanvraag om per brief te stemmen verloopt via de gemeente Den Haag. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Den Haag.

Kiesgerechtigden ontvangen vanaf 26 april 2019 de stempas. De kandidatenlijst, met adressen van stemlokalen worden vanaf donderdag 9 mei 2019 bezorgd.

Bent u uw stempas kwijt of is deze beschadigd dan vraagt u een nieuwe stempas aan met het formulier (Model J8).