Legestarieven bouwactiviteiten

Als u de vergunning aanvraagt voor bouwactiviteiten, dan betaalt u leges voor het bouwtechnisch toetsen van uw bouwplan en ook voor het bouwtoezicht tijdens de uitvoering. Die leges zijn afhankelijk van (de raming van) uw bouwkosten.

Informatie:

Wij sturen geen betaalverzoeken via sms of Tikkie, maar altijd een factuur per e-mail. Twijfelt u of een factuur echt is, neem dan contact op met de gemeente.

Bouwactiviteiten

 • Bouwkosten tot € 10.000
  Kosten: € 225
 • Bouwkosten tussen € 10.000 en € 225.000
  Kosten: € 225 (vermeerderd met 3,70% van de bouwkosten boven de
  € 10.000)
 • Bouwkosten tussen € 225.000 en € 2.250.000
  Kosten: € 8.180 (vermeerderd met 2,89% van de bouwkosten boven de
  € 225.000)
 • Bouwkosten tussen € 2.250.000 en € 10.000.000
  Kosten: € 66.702,50 (vermeerderd met 1,89% van de bouwkosten boven de
  € 2.250.000)
 • Bouwkosten tussen € 10.000.000 en € 25.000.000
  Kosten: € 213.177,50 (vermeerderd met 1,10% van de bouwkosten boven de 
  € 10.000.000)
 • Bouwkosten vanaf € 25.000.000
  Kosten: € 378.177,50 (vermeerderd met 0,63% van de bouwkosten boven de 
  € 25.000.000)

Welstandstoets

Als u de vergunning aanvraagt voor bouwactiviteiten, dan betaalt u naast de leges voor de bouwactivteit, ook leges voor de welstandstoets. Die toets gaat over uw onderwerp. De leges zijn afhankelijk van (de raming van) uw bouwkosten. Is uw bouwwerk tijdelijk? Of heeft het geen invloed op het uiterlijk van een gebouw? Dan is er geen welstandstoets nodig.

 • Bouwkosten tot € 10.000
  Kosten: € 28,10
 • Bouwkosten tussen € 10.000 en € 50.000
  Kosten: € 56
 • Bouwkosten tussen € 50.000 en € 225.000
  Kosten: € 284,10
 • Bouwkosten tussen € 225.000 en € 450.000
  Kosten: € 681,90
 • Bouwkosten tussen € 450.000 en € 1.000.000
  Kosten: € 1.022,90
 • Bouwkosten tussen € 1.000.000 en € 2.250.000
  Kosten: € 1.363,70
 • Bouwkosten tussen € 2.250.000 en € 10.000.000
  Kosten: € 1.818,50
 • Bouwkosten tussen € 10.000.000 en € 25.000.000
  Kosten: € 2.727,70
 • Bouwkosten vanaf € 25.000.000
  Kosten: € 4.091,40
 • Reclameobject tot € 10.000
  Kosten: € 56,90

Achteraf ingediende aanvraag

Als u een vergunning aanvraagt om bouwactiviteiten te legaliseren die u al zonder de vereiste vergunning heeft uitgevoerd, dan betaalt u naast de leges voor de bouwactiviteit, ook leges voor het legalisatieonderzoek.

 • De aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit
  Kosten: 10% van de leges voor bouwactiviteiten, met een minimum van € 108,50 en een maximum van € 1.168
 • Advies welstandscommissie voorafgaande aan de aanvraag, per uitgebracht advies
  Kosten: € 65,50

Planologisch strijdig gebruik met bouwactiviteit

Als u de vergunning aanvraagt voor bouwactiviteiten, dan betaalt u naast de leges voor de bouwactiviteit, ook leges als uw bouwplan afwijkt van het geldende bestemmingsplan. Hoe ingrijpender de afwijking is, hoe hoger het legestarief.

 • Binnenplanse afwijking: € 108,50
 • Buitenplanse kleine afwijking tot 50 m² op woonpercelen: € 213,20
 • Buitenplanse kleine afwijking overige bouwactiviteiten: € 426,30
 • Buitenplanse afwijking tot 100 m²: € 1.735,20
 • Buitenplanse afwijking vanaf 100 m²: € 5.205,70
 • Tijdelijke afwijking: € 960,50

Planologisch strijdig gebruik zonder bouwactiviteit

Als u geen vergunnig aanvraagt voor bouwactiviteiten, maar wel om af te wijken van het bestemmingsplan, dan betaalt u onderstaande tarieven. Hoe ingrijpender de afwijking is, hoe hoger het legestarief.

 • Binnenplanse afwijking: € 271,20
 • Buitenplanse kleine afwijking tot 50 m² op woonpercelen: € 373,20
 • Buitenplanse kleine afwijking overige bouwactiviteiten: € 746,20
 • Buitenplanse afwijking tot 100 m²: € 2.169,10
 • Buitenplanse afwijking vanaf 100 m²: € 6.181,10
 • Tijdelijke afwijking: € 1.084,30

Activiteiten monumenten of beschermd dorpsgezicht

Als u bouwactiviteiten aanvraagt voor een monument, dan betaalt u naast de leges voor de bouwactiviteiten ook de onderstaande tarieven voor de beoordeling van de monumentale waarden. Onderstaande tarieven gelden daarnaast als u sloopactiviteiten uitvoert bij een monument of beschermd dorpsgezicht.

 • Wijzigen rijksmonument: € 101,60
 • Wijzigen gemeentelijk monument: € 101,60
 • Slopen in een beschermd dorpsgezicht: € 101,60
 • Andere activiteiten dan slopen in een beschermd dorpsgezicht: € 50,80
 • Wijzigingen aan een karakteristiek of beeldondersteunend (bouw)werk: € 0,00
 • Wijzigingen in een gebied met cultuurhistorische waarden: € 0,00
 • Wijzigingen in een archeologisch monument of verwachtingsgebied: € 101,60

Als meerdere van de bovenstaande activiteiten van toepassing zijn, worden de tarieven niet bij elkaar opgeteld, maar geldt alleen het tarief met het hoogste bedrag.

 • Advisering door gemeentelijke monumentencommissie: € 50,80
 • Advisering door Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed: € 50,80

Aanlegactiviteiten

Soms staat in het bestemmingsplan dat u geen werkzaamheden in of op de grond mag uitvoeren (zoals graven en bestalen), zonder omgevingsvergunning voor aanlegactiviteiten. Daarnaast kan het zijn dat u aanvraagt om te mogen graven in/bij de openbare weg, bijvoorbeeld voor het aanleggen van leidingen.

 • Aanleggen op grond van het bestemmingsplan: € 108,50
 • Aanleggen van leidingen op grond van een provinciale verordening of de APV: € 325,40
 • Aanleggen of veranderen weg of grond van een provinciale verordening of de APV: € 108,50

Uitweg/inrit

Als u een vergunning aanvraagt voor het aanleggen van een nieuwe uitweg/inrit of het wijzigen van een bestaande uitweg/inrit, dan betaalt u de volgende tarieven.

 • Ten behoeve van een individueel woonperceel: € 315,20
 • Ten behoeve van overige percelen: € 533,10
 • Verbreden van bestaande uitweg: € 209,80
 • Aanleggen van een tuinuitgang: € 209,80

Handelingen Wet natuurbescherming

Als u ontheffing of een VVGB nodig heeft voor beschermde dieren, planten of verblijfplaatsen, dan doet u dat via een omgevingsvergunning. Deze tarieven zijn in die gevallen van toepassing.

 • Ontheffing Wet Natuurbescherming: € 325,50
 • Verklaring van geen bedenkingen: € 551,10

Beoordeling bodem- of geluidsrapport

Als één van de onderstaande rapporten nodig zijn voor uw aanvraag, dan brengen wij voor de beoordeling van die rapporten de volgende leges in rekening.

 • Milieukundig bodemrapport: € 433,80
 • Archeologisch bodemrapport: € 433,80
 • Rapport geluidsbelasting op de gevel: € 433,80
 • Beoordeling van een cultuurhistorisch overzicht: € 433,80

Nachtverblijf en brandveiligheid

Als sprake is van bedrijfsmatig verschaffen van nachtverblijf, of verschaffen van nachtverblijf in het kader van verzorging, of verschaffen van dagverblijf aan personen jonger dan 12 jaar en voor lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen, aan:

 • 11-50 personen: € 1.305,40
 • 51-250 personen: € 1.958,10
 • 251-500 personen: € 2.447,30
 • 501-750 personen: € 2.610,60
 • Meer dan 750 personen: € 3.263,30

Opmerkingen

 1. Als u eerder een principeaanvraag voor uw project heeft gedaan waarbij al leges voor bepaalde onderdelen in rekening zijn gebracht, dan worden diezelfde leges niet opnieuw berekend bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.
 2. Soms heeft u eerder een anterieure overeenkomst gesloten met de gemeente voor het kostenverhaal van de ruimtelijke procedure (afwijken van het bestemmingsplan). De tarieven voor onderdelen die daarin al zijn meegenomen, worden niet opnieuw berekend bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.