Monument verbouwen

De gemeente Nieuwegein wil haar monumenten en ander erfgoed graag beschermen. Daarom heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig als u erfgoed wilt aanpassen.

U kunt ervoor kiezen om eerst een principeaanvraag (vooroverleg) in te dienen. Op basis van uw schets en foto's kijken wij of de aanvraag haalbaar is. Dit kan u veel tijd en kosten besparen.

Vergunning aanvragen

Heb ik een vergunning nodig?

U heeft meestal een omgevingsvergunning nodig als u erfgoed wilt aanpassen. Voor verschillende soorten erfgoed zijn verschillende regels. Kijk dus eerst om welk soort erfgoed het gaat. Het kan ook zijn dat het adres onder meerdere categorieën valt. In dat geval moet u aan meerdere voorwaarden voldoen. U kunt een vergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

Rijksmonumenten

In het Monumentenregister kunt u controleren of het om een Rijksmonument gaat. 

Voor Rijksmonumenten heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een gebouwd of aangelegd monument, of het monument zodanig herstellen of (laten) gebruiken dat het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.

Gemeentelijke monumenten

In Nieuwegein staan 41 gemeentelijke monumenten. De adressen vindt u onder Gemeentelijke monumenten.

Voor gemeentelijke monumenten geldt hetzelfde als voor Rijksmonumenten. Verder heeft u een omgevingsvergunning nodig als u graafwerk wilt doen of een andere bodemingreep (behalve normale onderhoudswerkzaamheden en noodzakelijk archeologisch onderzoek).

Overig erfgoed

Er zijn nog meer soorten erfgoed, zoals beschermde dorpsgezichten. Kijk in het bestemmingsplan aan welke regels u zich moet houden.

U kunt er ook voor kiezen om eerst een principeaanvraag (vooroverleg) in te dienen. Op basis van uw schets en foto's kijken wij of de aanvraag haalbaar is. U hoeft nog geen officiële tekeningen mee te sturen.

Wat moet ik meesturen?

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, stuur dan mee:

 • Gemaatvoerde tekeningen (tekeningen op schaal met alle maten) van de bestaande en de nieuwe situatie. Denk hierbij aan details, plattegronden, gevels en doorsneden.
 • Foto’s van de woning en de omgeving.
 • Constructieve tekeningen en berekeningen.

Hoelang duurt het proces?

Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan gebeurt er het volgende:

 • U krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente.
 • Het kan zijn dat we om extra gegevens vragen.
 • We beslissen binnen 8 weken als we de gemeentelijke monumentencommissie om advies vragen. Of binnen 26 weken als we ook advies aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed of de Provincie Utrecht vragen. Bij ingewikkelde en gevoelige aanvragen kunnen we de beslistermijn één keer met 6 weken verlengen.
 • U mag beginnen met bouwen nadat u de omgevingsvergunning heeft gekregen.
 • Mensen kunnen bezwaar maken tegen uw vergunning. De bouw mag beginnen voordat de bezwaar- en beroepsperiode is afgelopen, maar dit is op eigen risico. Wij sturen u hier informatie over.
 • Wij controleren of u volgens de omgevingsvergunning bouwt.

Aan welke regels moet ik voldoen?

U moet altijd voldoen aan het Bouwbesluit, ook als u geen vergunning nodig heeft. U bent daar zelf verantwoordelijk voor. Vraag dit dus na bij uw aannemer.

Wij controleren of uw vergunningaanvraag voldoet aan:

 • de Erfgoedwet en de Wabo, omdat daar regels in staan voor Rijksmonumenten;
 • de Erfgoedverordening en de Wabo, omdat daar regels in staan voor gemeentelijke monumenten;
 • het bestemmingsplan of de beheersverordening. Hierin staan regels over hoe groot en hoog uw bouwwerk maximaal mag zijn en waarvoor u het mag gebruiken. De beschermde status staat erin uitgelegd en wanneer een vergunning mogelijk is.
 • het Bouwbesluit. Hierin staan bouwtechnische eisen over bijvoorbeeld sterkte, brandveiligheid, ventilatie en isolatie. Die eisen kunnen anders zijn bij erfgoed.
 • de Nota Ruimtelijke Kwaliteit (pdf, 13 MB). Hierin staan ontwerprichtlijnen, zodat uw bouwwerk goed past bij uw huis en de omgeving.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden moet worden voldaan aan de omgevingsvergunning.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van de omgevingsvergunning brengen wij kosten in rekening. Dat noemen we leges. U vindt de kosten bij de legestarieven bouwen. Let op: er kunnen meerdere categorieën van toepassing zijn.