Bodembeleid

In 2011 heeft de gemeenteraad van Nieuwegein de Nota bodembeheer (pdf, 3 MB) vastgesteld. Deze nota beschrijft het beleid waarmee vrij grondverzet mogelijk is. Dit vergroot de kans op een goede afstemming tussen vraag en aanbod van grond. En het bespaart kosten, terwijl de bodemkwaliteit gewaarborgd blijft.

Om gebruik van deze kaders en regels te continueren, is deze nota met alle onderliggende stukken verlengd. Zo is er genoeg tijd om kaders en regels voor toepassen van grond en baggerspecie 'om te katten' naar het instrumentarium van de Omgevingswet.

Let op: aanvullend op de Nota bodembeheer is in 2020 een aanvullende beleidsnotitie voor PFAS vastgesteld, evenals een bodemkwaliteitskaart voor PFAS.

Bodemkwaliteitskaart

De gemeente heeft in 2019 een nieuwe bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart vastgesteld. Hiermee kunnen saneringscriteria, de mogelijkheden voor hergebruik van grond en het toepassen van grond en baggerspecie worden bepaald.

U vindt de kaarten ook in het rapport Evaluatie bodemkwaliteitskaart en aanpassen bodemfunctieklassenkaart (pdf, 30 MB). In het rapport staat ook informatie over de totstandkoming van de kaarten en het gebruik ervan. De Nota bodembeheer verwijst naar de kaarten.

Bodemkwaliteitskaart (pdf, 626 KB)

Bodemfunctieklassenkaart (pdf, 616 KB)

De bodemkwaliteitskaart is alleen geldig voor locaties die onverdacht zijn voor bodemverontreiniging. Deze informatie kan in de loop van de tijd veranderen en vindt u daarom niet op de kaart. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar bodem@nieuwegein.nl. U kunt ook geautomatiseerd bodeminformatie voor uw locatie opvragen.