Beleid hogere waarden Wet geluidhinder

Om geluidhinder door verkeer en industrie zoveel mogelijk te voorkomen en daarnaast ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken, heeft de gemeenteraad van Nieuwegein een beleid hogere waarden Wet geluidhinder vastgesteld. Dit beleid biedt de basis en het gereedschap voor een goede afweging tussen de geluidsituatie en ruimtelijke ontwikkelingen.

Voordelen van het beleid

  • Het biedt een algemeen afwegingskader voor de gehele gemeente.
  • Voor ontwikkelaars is duidelijk welke randvoorwaarden de gemeente Nieuwegein hanteert bij het vaststellen van hogere waarden.
  • Naast de wettelijke kaders is een aantal aanvullende randvoorwaarden opgenomen die een aanvaardbaar akoestisch klimaat moeten waarborgen.

Het beleid bevat relevante informatie voor ontwikkelaars en hun akoestische adviseurs. Heeft u een bouwplan in Nieuwegein? Raadpleeg dan het Beleid hogere waarden Wet geluidhinder (pdf, 3 MB).

Verkeersprognoses

Bij akoestisch onderzoek voor ruimtelijke ontwikkelingen wordt uitgegaan van toekomstige situatie (10 jaar na realisatie). De gemeente stelt bestanden beschikbaar die rechtstreeks kunnen worden ingelezen in akoestische rekensoftware Geomilieu (zip, 119 KB) of Winhavik.

Cumulatie

Het beleid hogere waarden Wet geluidhinder is gebaseerd op gecumuleerde geluidbelasting, ofwel de geluidbelasting van alle relevante bronnen (wegverkeer, spoorwegverkeer en industrie) samen. De correctie op basis van artikel 110g van de Wet geluidhinder mag hierbij niet worden toegepast (zie ook de toelichting op de eerste pagina van het beleid).

Scheepvaartlawaai

Nieuwegein heeft niet alleen te maken met verkeer over de weg; ook over het water vindt veel transport plaats. Bij plannen in de nabijheid van vaarwegen kan het van belang zijn om het geluid van schepen mee te nemen in de ruimtelijke onderbouwing. Hieronder kunt u een bestand downloaden waarin geluidbelastingen rondom vaarwegen (pdf, 60 KB), door en langs Nieuwegein te vinden zijn.

Let op: deze informatie is een worst case indicatie. Er is namelijk gebruik gemaakt van een relatief eenvoudige rekenmethode (SRM1) en er is geen rekening gehouden met de eventuele aanwezigheid van afschermende bebouwing.