Grondbeleid

Elke vijf jaar wordt het grondbeleid van de gemeente geactualiseerd. De gemeenteraad heeft nu ingestemd met de Nota Grondbeleid voor de komende vijf jaar. Het Grondbeleid is een middel om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van onder andere volkshuisvesting, lokale economie, natuur en groen, duurzaamheid, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen te verwezenlijken. De gemeente Nieuwegein hanteert het principe van ‘situationeel grondbeleid’: er zal per situatie maatwerk worden toegepast over het te voeren grondbeleid. Dit is afhankelijk van de geformuleerde doelstellingen, de prioriteit die de gemeente aan een ontwikkeling geeft, de financiële consequenties en de risico’s die gelopen worden.

Meer over grondbeleid leest u in de Nota Grondbeleid 2020-2024.

Nota Grondbeleid 2020-2024

De Nota Grondprijzen 2020 geeft uitvoering aan de Nota Grondbeleid waarin het grondbeleid en de te hanteren instrumenten zijn vastgelegd. Jaarlijks stelt het college van B&W de nota grondprijzen vast en daarmee de vaste prijzen voor sociale huurwoningen, niet-commerciële voorzieningen en snippergroen.

De basis voor de prijsvorming is vastgelegd in de Nota Grondbeleid Nieuwegein 2020–2024, die de kaders beschrijft van het grondbeleid van de gemeente Nieuwegein. Het Grondbeleid is een middel om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van onder andere volkshuisvesting, lokale economie, natuur en groen, duurzaamheid, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen te verwezenlijken. De gemeente Nieuwegein hanteert het principe van ‘situationeel grondbeleid’: er zal per situatie maatwerk worden toegepast over het te voeren grondbeleid. Dit is afhankelijk van de geformuleerde doelstellingen, de prioriteit die de gemeente aan een ontwikkeling geeft, de financiële consequenties en de risico’s die gelopen worden.

Het vertrekpunt voor de grondprijsbepaling is dat deze marktconform is, objectief bepaald, transparant en geschoond is van subsidies of premies. Daarbij moet bedacht worden dat grondprijzen sterk onderhevig zijn aan economische (conjuncturele) ontwikkelingen en afhankelijk van locatie en programma. Tevens worden ze beïnvloed door relevante wet- en regelgeving. Bovendien mag er geen sprake zijn van ongeoorloofde staatssteun, dit kan gevolgen hebben voor de te hanteren grondprijs.

In de gemeente Nieuwegein is het gebruikelijk om de prijs per locatie of project te berekenen en daarbij verschillende methoden voor waardeberekening (bijvoorbeeld residuele grondwaardeberekening, comparatieve methode en vaste prijs per m2) toe te passen, ter vergelijking en ter meerdere zekerheid. Dit alles om ervoor te zorgen dat de gemeente daadwerkelijk de marktconforme prijs in rekening brengt. Waar nodig wordt een onafhankelijke taxatie gevraagd. Als de grond in concurrentie wordt uitgegeven, waarbij aan meerdere partijen wordt gevraagd een grondbod te doen (zogenaamde tender), dan wordt aan inschrijvers gevraagd het grondbod te onderbouwen voor de verschillende functies en woningtypen. Wanneer er gronduitgifte plaatsvindt via een grondexploitatie worden de grondopbrengsten vastgesteld door de raad wanneer zij de grondexploitatie vaststellen.

Het beter functioneren van de Nieuwegeinse woningmarkt vormt voor het college een belangrijk aandachtspunt. Bevorderen van de doorstroming maakt hier deel van uit en ligt vast in de Prestatieovereenkomst Wonen 2011-2014. Hierin staan afspraken tussen gemeente Nieuwegein en de woningcorporaties Mitros Nieuwegein, Jutphaas Wonen en Portaal Utrecht. Het plan van aanpak voor het bevorderen van de doorstroming is daar weer een uitwerking van met een overzicht aan maatregelen die de doorstroming op de sociale huurwoningmarkt kunnen bevorderen.

Op dit moment worden een aantal van die maatregelen uitgewerkt. Zo onderzoeken we of senioren die een grote woning achterlaten, voorrang kunnen krijgen bij de woonruimteverdeling.

In de discussie over dit plan van aanpak kwam ook de koopwoningmarkt regelmatig in beeld. Het initiatief ‘Door' van Vereniging Eigen Huis is daar een mooi antwoord op. Vereniging Eigen Huis heeft namelijk het plan ‘Door' ontwikkeld als antwoord op de problemen die consumenten hebben bij het verkopen of kopen van een huis. Vrijwel iedereen met serieuze verhuisplannen wacht met de koop van zijn nieuwe huis tot het oude is verkocht en starters lukt het nauwelijks om hun eerste huis te kopen. Omdat iedere koop van een woning weer tot een volgende verhuizing leidt, heeft Vereniging Eigen Huis een systeem ontwikkeld waarbij kopers en verkopers elkaar helpen. Starters kunnen met ‘Door' hun huis met een fikse belastingvrije bonus kopen, waardoor iedereen zijn huis sneller verkoopt en kan verhuizen. Hoe het systeem van de verhuistrein ‘Door' werkt en wat het concreet betekent voor huizenkopers en verkopers wordt op 13 september uitgelegd door Vereniging Eigen Huis en door vier deelnemende makelaars uit Nieuwegein. In het Stadshuis Nieuwegein, Oudegeinzaal begane grond vanaf 18.30 uur. Download hier de folder met meer informatie over 'Door'.

Hoe blijft Nieuwegein ook in de toekomst een stad waar je wilt wonen? Het antwoord op die vraag en andere staat in de Woonvisie 2015. Vier thema’s staan centraal in de vernieuwde woonvisie. Dit zijn:

  1. Vitale stad, waarbij het kunnen maken van een wooncarrière centraal staat.
  2. Betaalbaar wonen, waarbij er voldoende betaalbare huurwoningen moeten zijn.
  3. Wonen en zorg, omdat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen en de vraag naar aangepaste woningen toeneemt.
  4. Kwaliteit en duurzaamheid, waarbij de realisering van energieneutrale woningen het uitgangspunt is.

Bij ieder thema zijn ambities geformuleerd en is aangegeven hoe deze ambities worden gerealiseerd. De cijfermatige onderbouwing is terug te vinden in de analyse. De Woonvisie wordt in september aan de raad aangeboden.