Coronavirus in de gemeente Nieuwegein

Datum:

Op deze pagina leest u wat we in de gemeente Nieuwegein doen tegen de verspreiding van het coronavirus en de bescherming van uw gezondheid. We werken daarbij samen met het ministerie van Volksgezondheid, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD Regio Utrecht.

Meldpunt

Ook u kunt helpen bij de naleving van de coronamaatregelen. Ziet u dat mensen of bedrijven zich niet aan de regels houden, dan kunt u dat hier melden.

Heeft u vragen

Voor specifieke vragen over het coronavirus in Nieuwegein kunt u bellen met de gemeente op het telefoonnummer 14 030. Hebt u vragen over de toepassing van de coronaregels? Wij denken graag met u mee.

Vraag het ons

Laatste nieuws

Amateursportorganisaties zonder winstoogmerk die schade geleden hebben door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus kunnen een tegemoetkoming ontvangen van het Rijk. Heeft u 20% of meer omzetverlies geleden in de periode 1 maart tot 1 juni 2020 en/of 1 juni tot 1 september 2020? Dan kunt u vanaf 1 september een beroep doen op de TASO.

In totaal is een bedrag van 44,5 miljoen euro beschikbaar. Bij overschrijding van het beschikbare bedrag voor alle aanvragers, vindt op 5 oktober 2020 een loting plaats. Deze loting vindt plaats onder alle volledige aanvragen die binnen de termijn zijn ontvangen, de volgorde van aanvragen is daarbij niet van belang.

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten (niet zijnde huurverplichtingen).

Voorwaarden

Een amateursportorganisaties komt voor een eenmalige tegemoetkoming in aanmerking als het in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 ten minste 20% aan omzet heeft verloren. De overige voorwaarden vindt u op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19.

Aanvragen en meer informatie

Aanvragen kunnen gedaan worden vanaf 1 september 2020 tot en met 4 oktober 2020. Uiterlijk 1 december 2020 volgt de uitslag op de aanvraag.

Aanvragen kan via de website van het ministerie van VWS: https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19.

Op deze website vindt u ook meer informatie en een informatiefilmpje over de regeling. Ook vindt u daar contactgegevens van het ministerie voor eventuele vragen.

De Druktemonitor Utrecht is een online kaart waarop je in één oogopslag kunt zien waar het druk of rustig is in de provincie Utrecht. Bekijk hier de website.

Het aantal coronabesmettingen stijgt. Daarom is het belangrijk dat we afstand houden; als we bij elkaar op bezoek gaan, op het werk en op het terras. Als we allemaal de basisregels volgen, houden we corona onder controle. 

Voor meer informatie kijkt u op de website van de Rijksoverheid.

Het kabinet kondigde op 24 juni een reeks versoepelingen aan van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen zijn voor onze regio uitgewerkt in de nieuwe Noodverordening van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Deze nieuwe Noodverordening treedt per vandaag (15 juli 2020) in werking. In de Noodverordening staan regels voor onder meer de horeca, het onderwijs, sportieve activiteiten en culturele instellingen.

Bijzondere aandacht besteedt deze noodverordening aan onderwijs, openbaar vervoer en het gebruik van mondkapjes in het overig personenvervoer, alsmede toegang tot verpleeghuizen en woonvormen voor ouderenzorg. Lees de volledige Noodverordening hier.

Vanzelfsprekend blijven de basisregels van kracht: handen wassen, anderhalve meter afstand houden, drukte vermijden en thuisblijven bij klachten.

Heeft je kind klachten die passen bij het coronavirus? Dan kun je een testafspraak maken via 0800-1202. Kinderen van 0-6 jaar die alleen verkouden zijn, hoeven meestal niet getest te worden. Lees meer op www.rijksoverheid.nl/coronatest

Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. Door afstand te houden, geven we elkaar meer ruimte.

Meer informatie over de algemene regels kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Samen met 14 andere burgemeesters trekt burgemeester Backhuijs vandaag aan de noodklok in Den Haag. Door corona worden de problemen van bewoners in kwetsbare wijken van Nieuwegein snel groter. Kleine huizen, Weinig (veilige) buitenruimte, het thuisonderwijs en de extra ontslagen zorgen ervoor dat kinderen meer leerachterstanden oplopen, jongeren op straat hangen en vechtpartijen uitlokken, schulden oplopen en inwoners vaker voor een schimmige lening of criminaliteit kiezen om een oplossing te vinden. Ook hebben meer inwoners te maken met huiselijk geweld en psychische problemen.

Dankzij verschillende programma’s bouwden we de afgelopen jaren met de bewoners van deze wijken juist aan een beter bestaan. Dat ging langzaam en met vallen en opstaan, maar we zagen vooruitgang: meer inwoners hadden werk, meer jongeren maakten hun opleiding af, meer kinderen speelden buiten en gingen al jong naar de peuterspeelzaal. Buurtbewoners werden gezonder en weerbaarder.

We zijn nu bang dat we na corona weer terug bij af zijn. En dat willen we voorkomen. Vandaar dat burgemeester Backhuijs vandaag in Den Haag samen met 14 collega’s een manifest aanbiedt met een actieplan met bijvoorbeeld zomerscholen, voorrang op werk, activiteiten voor kinderen en jongeren en meer. We willen zo zorgen dat alles dat we tot nog toe opgebouwd hebben in deze buurten niet verloren gaat. Klik hier voor het manifest kwetsbare gebieden.

Vanwege de coronamaatregelen is de dienstverlening van de gemeente aangepast.

U kunt alleen bellen voor het maken van een afspraak. Wij plannen momenteel alleen afspraken als er sprake is van spoed. Dit betekent dat er pas een afspraak wordt gemaakt als uw document bijna is  verlopen. Houdt u rekening met een langere wachttijd aan de telefoon bij het Klant Contact Centrum (telefoon: 14 030).

Voor het afhalen van documenten kunt u bij ons dagelijks terecht van 08.30 tot 12.15 uur en van 13.00 tot 17.00 uur en op woensdag van 17.30 tot 20.00 uur. Omdat wij drukte bij de balies willen voorkomen, vragen wij u bij het afhalen van producten met één persoon te komen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

In verband met de coronacrisis waren alle landelijke collectes van de Erkende Goede Doelen opgeschort op eigen initiatief. Dit wordt nu beëindigd.

Vanaf week 15 t/m 20 juni 2020 start de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) met het collecteren langs de deuren. MLDS maakt gebruik van kartonnen collectebussen. Deze hebben een QR-code zodat van een veilige afstand gedoneerd kan worden. Er wordt geen gebruik gemaakt van de groene bussen waar geld in gestopt kan worden.

Daarnaast zullen vier organisaties die in het voorjaar op het landelijke collecterooster stonden, in de herfst gezamenlijk een inhaalcollecte organiseren. Dit zijn Hartstichting, Longfonds, ReumaNederland en Rode Kruis.

Op 4 juni stuurde het college een brief aan de raad met daarin de laatste corona-update.

Onderwijs

Vanaf 8 juni zijn de basisscholen weer volledig open en het voortgezet onderwijs is sinds 1 juni aangepast open.

Wmo en jeughulp

Sinds het begin van de crisis zijn de ondersteuningsvragen voor Wmo-voorzieningen met 25 % afgenomen, de vraag om jeugdhulp is met 8 % gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In maart en april werden huisbezoeken alleen gedaan in zeer urgente situaties. Langzaamaan wordt dat meer.

Maatschappelijke partners

DE KOM heeft haar deuren weer geopend, uiteraard met inachtneming van de maatregelen. De buurtpleinen zijn vanaf 1 juni, onder voorwaarden, ook weer open. Veel partners geven aan dat het vrijwilligerswerk onder druk staat omdat veel vrijwilligers tot de kwetsbare doelgroep behoren.

Sport

Veel sportverenigingen zijn in de afgelopen periode enthousiast aan de slag gegaan om te zorgen dat onze inwoners weer fijn kunnen sporten in de buitenruimte. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met omwonenden.

Aanpassing van de openbare ruimte

Er zijn maatregelen getroffen in het voetgangersgebied van City om de 1,5 meter regel te ondersteunen. Momenteel wordt onderzocht op welke andere locaties aanpassingen in de openbare ruimte nodig zijn.

Participatie

We blijven kijken hoe we in deze tijd inwoners en ondernemers bereiken en betrekken bij ontwikkelingen in de stad. Vanaf 1 juni zijn bijeenkomsten met maximaal 30 personen weer mogelijk. Er is een werkgroep samengesteld die een 1,5 meter hygiëneprotocol opstelt voor publieke bijeenkomsten na 1 juni.

Stadswinkel

De stadswinkel is inmiddels helemaal aangepast aan de 1,5 meter norm. Daardoor kan de dienstverlening aan inwoners weer 100 % doorgang vinden.

Noodverordening

Met de versoepeling van de maatregelen ontstaat er meer ruimte. Ook ruimte voor maatwerk, uiteraard passend binnen de regels van de noodverordening. Onze boa’s hanteren de lijn om eerst aan te spreken, daarna te waarschuwen en pas als dat niet helpt te beboeten. De gemeente denkt actief mee met ondernemers die vragen hebben hoe zij invulling kunnen geven aan de maatregelen

Lees hier de hele brief van het college d.d. 4 juni.

De zomer van 2020 wordt vanwege het coronavirus anders dan we gewend zijn. Met vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. Voor wie toch gaat, luidt het advies van het kabinet: bereid u goed voor en informeer uzelf. Meer informatie kunt u vinden op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/03/toch-op-vakantie-ga-dan-wijs-op-reis

Vanaf maandag 1 juni mag de horeca in Nieuwegein weer open. Heb jij ook zo’n zin om weer op een terras te zitten? Er gelden wel een aantal spelregels. Het belangrijkste is dat gasten altijd 1,5 meter afstand moeten houden (met uitzondering van mensen uit hetzelfde huishouden). Verder geldt voor binnenruimten een maximum van 30 gasten (exclusief personeel) en zijn bezoekers verplicht om te reserveren. In een gesprek vooraf met de klant maakt het horecapersoneel een inschatting of het bezoek risico’s oplevert of niet.
Het is onvermijdelijk dat horecazaken hierdoor minder klanten kunnen bedienen dan voorheen. Wil je een horecazaak bezoeken, reserveer dan vooraf, bewaar 1,5 meter afstand en vermijd drukte. En als u ziek bent of verkoudheidsklachten heeft, blijf je uiteraard thuis.

Uitbreiding terrassen

Door de 1,5 meter maatregel kan de horeca minder klanten bedienen op terrassen. De gemeente biedt horecazaken daarom tijdelijk de mogelijkheid om hun terrassen tot het einde van dit jaar te verruimen. Op het uitgebreide terras mogen niet meer zitplaatsen zijn dan is vastgelegd in de al verleende vergunning. Alle tijdelijke uitbreidingen worden verwerkt op een digitale kaart.

Deze kaart is vanaf 5 juni voor iedereen te raadplegen via: tijdelijke uitbreiding terrassen in verband met coronamaatregelen.

De stapsgewijze versoepeling van de coronamaatregelen is geactualiseerd. Op 1 juli mogen sportscholen en fitnessclubs, sauna's en wellness, sport- en verenigingskantines en casino's en speelhallen open. Meer informatie over de routekaart en de voorwaarden lees je hier op de website van de Rijksoverheid.

Op de markten in de regio Utrecht mogen vanaf 13 mei alle kramen weer aanwezig zijn. Dat betekent dat naast voedsel ook alle andere spullen weer verkocht mogen worden op de markt. De markt wordt anders ingedeeld, zodat er ruimte blijft om 1,5e meter afstand te houden. Iedereen die de markt bezoekt krijgt aanwijzingen om elkaar zoveel mogelijk ruimte te geven.

Dit betekent dat de zaterdagmarkt op City en de dinsdagmarkt op het Muntplein weer compleet zijn.

De markt kan alleen doorgaan als alle bezoekers de ruimte hebben en krijgen om hun boodschappen te doen. Helpt u daaraan mee?

traumahelicopter

Op de groenstrook voor de parkeerplaats P15 aan de zijde van de Doorslag is een tijdelijke plek aangewezen als landingsplaats voor een traumahelikopter. Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein heeft de gemeente gevraagd om haar medewerking zodat het vervoer van coronapatiënten zo goed mogelijk georganiseerd kan worden.
 
De weg (rijbaan, fietspad en voetpad) wordt op momenten van landen en opstijgen van de helikopter door personeel van het St. Antonius Ziekenhuis tijdelijk afgezet. De gemeente heeft de materialen voor de wegafzetting beschikbaar gesteld. Wij hebben de brandweer en politie ingelicht over mogelijke verkeershinder bij het landen en opstijgen, zodat zij hun route bij een eventuele calamiteit kunnen aanpassen.

Alle winkels in Nieuwegein mogen openblijven. Wel met invoering van extra regels.
Dat is op basis van advies van het RIVM. Winkels mogen zelf bepalen of ze openblijven, openingstijden aanpassen of tijdelijk hun deuren sluiten. Gaat u een winkel bezoeken, dan gelden de volgende regels:
- Houd altijd rekening met  de afstand van 1,5 meter.
- Er is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter toegestaan.
- Het gebruik van een mandje of winkelwagen is verplicht.
- Als het maximum aantal klanten is bereikt, moet u buiten wachten totdat iemand de winkel verlaat.

Ook voor een bezoek aan de winkel geldt: blijf thuis bij verkoudheid, hoesten of koorts.

 

De gemeente leeft mee met alle ondernemers die geraakt worden door de coronamaatregelen. Afgelopen week heeft het kabinet steunmaatregelen voor ondernemers bekend gemaakt. Het doel hiervan is om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen van het coronavirus voor zzp’ers en bedrijven op te vangen. Hierbij gaat het onder andere om een tegemoetkoming in de loonkosten, inkomensondersteuning voor zzp’ers en uitstel van belastingbetaling. Meer informatie over alle steunmaatregelen vindt u op op de website van de Rijksoverheid

Inkomensondersteuning zzp’ers

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) voert de regeling voor de gemeente uit. Zzp’ers kunnen een aanvraag indienen voor inkomensondersteuning levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van Werk en Inkomen Lekstroom. Zzp’ers die in acute nood (‘broodnood’) verkeren, kunnen telefonisch contact opnemen met WIL  op telefoonnummer 030-702 23 00.

Kwijtschelding belastingen en/of uitstel van betaling

BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht) biedt zzp’ers en ondernemers de mogelijkheid om kwijtschelding van belastingen of uitstel van betaling aan te vragen. Om voor kwijtschelding of uitstel van betaling in aanmerking te komen, gelden bepaalde regels. Op de website van de BGHU leest u alle informatie en de voorwaarden. Bij vragen kunt u contact opnemen met de BghU op telefoonnummer 0880-640200.

KVK coronaloket

Verschillende instanties bieden informatie, hulp en financiële steun. Voor algemene ondernemersvragen is het Kamer van Koophandel coronaloket beschikbaar. Ondernemers kunnen telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 0800-21 17. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur.

Voor specifieke vragen over ondernemen in Nieuwegein in coronatijd kunt u bellen met de gemeente op telefoonnummer 14 030 of mailen naar ondernemen@nieuwegein.nl.