Inwoners met complexe multiproblemen

Er zijn inwoners waarbij de reguliere zorg en begeleiding tekort schieten om hun complexe, meervoudige problematiek te doorbreken. De problematiek kan zich uitstrekken over verschillende leefgebieden: van gezin(s)problematiek, inclusief hulpverlening), gezondheid, scholing, werk, financiën, huisvesting, overlast tot en met criminaliteit. Daar waar een professional van één instantie de ingewikkelde problematiek van een persoon of een gezin niet kan oplossen kan dat wellicht in een integrale aanpak met andere instanties wel. Dan werken instanties onder regie van de gemeente samen om:

 • Scholing & arbeidsparticipatie te bevorderen.
 • Schooluitval terug te dringen.
 • Zelfredzaamheid te bevorderen.
 • Armoede en financiële problemen te bestrijden.
 • Overlast te verminderen.
 • Criminaliteit terug te dringen.

De kracht van de samenwerking van diverse instanties is dat iedereen een klein stukje van de puzzel inbrengt (informatie). Daarnaast wordt in gezamenlijkheid de inzet van maatregelen afgestemd om de gesignaleerde problemen van mensen aan te pakken. Zo voorkomen we dat instanties langs elkaar heen werken en elkaar zelfs mogelijk in de weg zitten doordat maatregelen elkaar tegenwerken. Iedere professional werkt daarbij vanuit zijn eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden. De integrale aanpak wordt natuurlijk besproken met de betrokken inwoner(s). De maatregelen kunnen liggen op het vlak van zorg en ondersteuning, bestuursrecht en strafrecht. Gemeentelijke casusregisseurs coördineren en regisseren de samenwerking tussen de diverse betrokken instanties. 

We werken met alle ketenpartners vanuit één, gedeelde visie op het werken met mensen met een andere culturele achtergrond, het zogenaamde pluralistisch gedachtengoed. Hierin staat het individu centraal: we zien iemand in eerste instantie als mens en niet als vertegenwoordiger van een cultuur, van een religie of van een groep. De grondhouding is respect voor elkaar, vanuit gelijkwaardigheid als mens, ongeacht elkaars achtergronden. Professionals zijn cultuursensitief, maar cultuur is niet bepalend voor hun handelen.

In onderstaande film wordt het pluralistisch gedachtegoed in beeld gebracht.

https://youtu.be/0YVZhj1qzII

Onderstaand is kort het werkproces beschreven.

1. Aanmelding en eerste beoordeling

Elke professional (dus niet een inwoner) kan een casus aanmelden bij de gemeentelijke casusregisseurs.

2. Analyse en informatieronde

De gemeentelijke casusregisseur verzamelt informatie bij betrokken instanties. Aan de hand daarvan bepaalt de casusregisseur of de casus gemeentelijke regie vergt. Zo nee, dan wordt deze niet in behandeling genomen en krijgt de aanmelder een advies. Als de casus in behandeling wordt genomen wordt de inwoner hierover per brief geïnformeerd door de gemeente, tenzij er gegronde redenen zijn om dit niet te doen (bijvoorbeeld veiligheid van derden).

3. MDO en opstellen plan van aanpak

Als de casus in behandeling wordt genomen wordt een zogenaamd MDO (multidisciplinair overleg) gepland met de betrokken medewerkers van de verschillende instanties. Hier wordt op basis van gedeelde informatie een plan van aanpak opgesteld. In het plan van aanpak worden de maatregelen opgenomen met een tijdspad en wie die uitvoert. Daarnaast worden de met de maatregelen beoogde doelen geformuleerd. Eén van de betrokken instanties bespreekt dit plan met de betrokken inwoners, tenzij er gegronde redenen zijn om dit niet te doen.

4. Uitvoering plan van aanpak

De afgesproken maatregelen worden uitgevoerd. De casusregisseur bewaakt de voortgang hierin.

5. Afsluiting

Als de doelen uit het plan van aanpak zijn bereikt wordt de casus afgesloten. Er zal dan vaak sprake zijn van een doorbraak in de hardnekkige problematiek. De gemeentelijke regie eindigt dan. Het kan zijn dat instanties wel betrokken blijven bij de inwoners middels een reguliere aanpak. Het kan ook zijn dat de aanpak nog steeds niet is doorbroken. Dan wordt zo nodig opgeschaald naar het regionaal werkende Veiligheidshuis. Daar is de aanpak vergelijkbaar, maar met meer doorzettingsmacht.

Om te komen tot een aanpak dienen betrokken instanties over alle relevante informatie te beschikken. Deze wordt ook vastgelegd door de gemeentelijke casusregisseur. Uw privacy wordt daarin geborgd middels diverse privacyreglementen. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) heeft u rechten, bijvoorbeeld op inzage (art. 35-36 Wbp), tenzij er redenen zijn om dit te weigeren (art. 43 Wbp). De professionals van de betrokken instanties delen alleen informatie voor zover het wettelijk kader waaraan zij zijn gebonden dit toelaat en voor zover de informatie relevant is voor de aanpak. Daarnaast zijn over de samenwerking tussen de instanties afspraken gemaakt in een convenant. De privacyreglementen en het convenant zijn op deze pagina onder het kopje documenten te vinden. 

De volgende instanties kunnen worden betrokken in de aanpak:

 • Gemeente (naast de gemeentelijke casusregisseur kunnen dat bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar of de wijkcoördinator zijn)
 • Stichting Geynwijs
 • MOvactor
 • Woningcorporaties (Jutphaas Wonen, Mitros en Portaal)
 • Scholen (Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs)
 • Vitras
 • Werk & Inkomen Lekstroom (WIL)
 • Samen Veilig Midden-Nederland
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • GGD regio Utrecht (t.b.v. jeugdgezondheidszorg en OGGZ) • Openbaar Ministerie
 • Politie
 • Reclasseringsorganisaties
 • De Waag Forensisch
 • UWV
 • Altrecht
 • Altrecht Aventurijn (vanaf 2018: Frivoor)

Zij zijn allen aangesloten bij (één of meerdere) privacyreglementen. Het is van de situatie afhankelijk of een instantie wordt betrokken in de aanpak. Als een instantie geen rol heeft (geen informatie, geen rol in maatregelen die zij zou kunnen uitvoeren) wordt deze niet betrokken.  

Heeft u een vraag? Stuur dan een e-mail naar: regieteam@nieuwegein.nl.

 • Samenwerkingsconvenant Werkproces en Privacyreglement aanpak CMPG. (pdf-bestand, 441kb)
 • Privacyreglement lokale persoonsgerichte aanpak (PGA). (pdf-bestand, 798 kb)
 • Aanvulling privacyreglement aanpak CMPG en L-PGA in verband met gezamenlijke triage. (pdf-bestand, 162 kb)
 • Aanvulling privacyreglement lokale Persoonsgerichte aanpak lokale Persoonsgerichte aanpak in verband met de integrale aanpak van problematisch groepsgedrag. (pdf-bestand, 344 kb)
 • Ondertekening privacyreglegment L-PGA Nieuwegeinse lokale partijen. (pdf-bestand, 745 kb)
 • Ondertekening aanpak CMPG en aanvulling CMPG en L-PGA in verband met triage. (pdf-bestand, 1,02 mb)
 • Publieksfolder Persoonsgerichte Aanpak (PGA). (pdf-bestand, 123 kb)