Snippergroen

Waarschuwing:

Vanwege personeelstekort worden er geen nieuwe aanvragen in behandeling genomen.

De gemeente krijgt regelmatig verzoeken van inwoners om een stukje ‘snippergroen‘ te kopen of te huren. Snippergroen is een stukje gemeentelijke grond dat als het ware is overgebleven bij de inrichting van een wijk en geen duidelijke functie (meer) heeft.

De visie van de gemeente ten aanzien van uitgifte van snippergroen is gewijzigd. De gemeente is zuiniger geworden op haar openbare groen en zeer terughoudend ten aanzien van de uitgifte hiervan. Een verzoek tot aankoop dan wel huur wordt niet zonder meer gehonoreerd. Verkoop van snippergroen is beperkt tot hele kleine stukjes grond die geen functie hebben voor de algehele groenstructuur in de stad. Hiertoe vindt een kwalitatieve afweging plaats van het maatschappelijk belang van groen(stroken). Uitgifte van gemeentegrond is een gunst, geen recht. Een stukje snippergroen kopen of huren is mogelijk onder bepaalde voorwaarden.

Ook vanwege de klimaatverandering willen we veel groen behouden, om het regenwater op een natuurlijke manier in de bodem te laten afvloeien. U mag de grond daarom alleen gebruiken voor het uitbreiden van de tuin. Zo willen we voorkomen dat groen wordt vervangen door verharding.

Snippergroen kopen

Het snippergroen kan aangekocht worden om te gebruiken als tuin. De prijs voor aankoop van snippergroen bedraagt € 114,60 per vierkante meter. Mocht u een omgevingsvergunning voor bouwen aanvragen en krijgen en vervolgens gaan bouwen binnen 5 jaar na aankoop van snippergroen, dan vindt er een bijbetaling plaats van € 287 per bebouwde vierkante meter.

Let op: wanneer er in de gekochte grond kabels en leidingen van nutsbedrijven liggen, rekenen we voor dat gedeelte de helft van de snippergroenprijs, dus € 57,30. De prijs is hier lager omdat er vaak beperkingen of gedoogverplichtingen worden opgelegd door de eigenaar van de kabels en leidingen. De nieuwe eigenaar kan in de toekomst bijvoorbeeld te maken krijgen met graafwerkzaamheden op zijn gekochte grond. Ook mag hij op (delen van) de grond geen opstallen, diep wortelende planten of bomen plaatsen.

De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de CPI-index.

In het document Procedure in stappen (pdf, 81 KB) leest u hoe u een stukje snippergroen kunt kopen. 

Snippergroen huren

Heeft u een huurwoning? Dan is huur de enige optie om snippergroen van de gemeente te kunnen gebruiken. U mag het snippergroen niet bebouwen. Bij einde van de huur moet u de grond ontruimen en in de oorspronkelijke staat (erfafscheiding teruggeplaatst naar de kadastrale grens) opleveren. De gemeente rekent hierbij met een jaarlijks tarief van
€ 9,20 per vierkante meter. Voor nieuwe huurovereenkomsten geldt een minimum tarief van € 114,60 per jaar.

Let op: wanneer er kabels en leidingen van nutsbedrijven in de grond liggen, betaalt u voor dat gedeelte het halve tarief. De prijs is hier lager omdat er een gedoogplicht ten aanzien van deze kabels en leidingen op deze grond zit. U kunt in de toekomst bijvoorbeeld te maken krijgen met graafwerkzaamheden op uw gehuurde grond. Ook mag u op (delen van) de grond geen opstallen, diep wortelende planten of bomen plaatsen.

De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de CPI-index.

In het document Procedure in stappen (pdf, 81 KB) leest u hoe u een stukje snippergroen kunt huren. 

Snippergroen in bruikleen

Heel soms geven we snippergroen in gebruik. Dit is grond die nog wel een functie heeft, maar waar onder voorwaarden gebruik van mag worden gemaakt. Het gaat bijvoorbeeld om een strook grond waaronder een grote riool- of gasleiding loopt. U moet de gemeente of het nutsbedrijf altijd toegang tot de leiding geven. U kunt de grond alleen als gazon bij de tuin betrekken. Wij vragen hiervoor geen huur. U betaalt een onkostenvergoeding van € 114,60 per jaar.

Het tarief wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de CPI-index.

Hoelang duurt de procedure?

De hele procedure kan ongeveer 3 maanden duren. Het duurt korter als we al snel tot de conclusie komen dat we de aanvraag niet kunnen honoreren.

Aan welke criteria toetst de gemeente een aanvraag?

De belangrijkste criteria waaraan we een verzoek toetsen zijn:

  • Het uitzicht voor de ene woning mag niet verslechteren door de verkoop of verhuur van de strook grond bij een andere woning.
  • Het groen, als buffer tussen de openbare ruimte en de privégrond, mag niet (volledig) worden weggehaald.
  • Het groen dat een functie heeft in relatie tot het parkeren moet openbaar blijven.
  • Het uitzicht voor het verkeer moet goed blijven.
  • De groenstructuur van de stad, wijk, buurt of straat moet gehandhaafd blijven; dus de belangrijkste groengebieden of groenstroken mogen niet worden aangetast.