Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Dat betekent kort gezegd dat de gemeente kan meebeslissen in deze organisaties en hen financieel ondersteunt.

Een toelichting per verbonden partij vindt u in de begroting 2023.

Bekijk verbonden partijen

Van een bestuurlijk belang is sprake als een wethouder, raadslid of ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de partij plaatsneemt of namens de gemeente stemt.

Van een financieel belang is sprake als:

  • Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat.
  • De gemeente voor bedragen aansprakelijk is als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.