Nijpelsplantsoen

Laatst bijgewerkt: 13 november 2023

De 4 flats aan het Nijpelsplantsoen worden al een tijdje verstevigd met zogeheten ‘betonstempels’. In 2020 werden constructieproblemen in de galerijen ontdekt, waardoor tijdelijke veiligheidsmaatregelen nodig waren. De steunpilaren op de galerijen garanderen de veiligheid voor bewoners. Woningcorporatie Woonin en de gemeente hebben in de afgelopen periode veel met elkaar gesproken over de toekomst van de flats. Er is nu duidelijkheid over de plannen.

Woonin gaat 1 flat slopen om ruimte te maken voor nieuwbouw. De 3 andere flats krijgen groot onderhoud, worden verduurzaamd en krijgen een nieuw aanzicht. Ook komt er een extra gebouw (een ‘urban villa’) op een kavel naast de flats. Er komen daarmee in totaal ongeveer 110 extra woningen op het Nijpelsplantsoen. De gemeente gaat aan de slag met het vernieuwen van de buitenruimte. Met het groot onderhoud, de nieuwbouw en de andere aanpassingen in het gebied werken Woonin en de gemeente aan een duurzaam, leefbaar Nijpelsplantsoen. Ook komen er zo extra woningen voor woningzoekenden.

De plannen zijn definitief: de gemeenteraad en de directie van Woonin stemden in september 2023 in met de plannen. Woonin en de gemeente Nieuwegein hebben daarna de samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het toekomstplan. Daardoor kan Woonin starten met de uitvoering. 
Lees het nieuwsbericht

In het toekomstplan wordt flat 1 (Nijpelsplantsoen 1 t/m 90) gesloopt. Het plan is om hier een nieuwe flat met zo’n 160 nieuwe huurwoningen te bouwen. Er komen daarmee ongeveer 70 extra woningen in de nieuwe flat. In de nieuwbouw komen verschillende soorten huurwoningen terug en worden appartementen gemaakt voor ouderen en starters.

Aan de 3 andere flats (Nijpelsplantsoen 91 t/m 360) wordt groot onderhoud gepleegd. Dat betekent in grote lijnen dat de flats een nieuwe galerij krijgen. Dit lost de constructieve problemen op en geeft de flats een nieuw aanzicht. Ook worden deze 270 woningen verduurzaamd. Na het onderhoud hebben de flats daardoor een beter energielabel en zijn ze beter geïsoleerd.

Verder is het plan om op een kavel naast de flats ongeveer 40 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen in een 'urban villa'. Op de afbeelding hieronder ziet u om welke kavel dit gaat (de witte stippellijn onderin beeld).

Het toekomstplan voor het Nijpelsplantsoen is de uitkomst van een zorgvuldige afweging van verschillende wensen en belangen. Woonin en de gemeente zijn daarbij niet over één nacht ijs gegaan. De gesprekken tussen Woonin, de gemeente en bewonerscommissie kwamen een jaar geleden in een stroomversnelling toen duidelijk werd wat het toekomstplan inhield. Bewoners werden geïnformeerd en begin 2023 werd een intentieverklaring getekend tussen de gemeente en Woonin om het plan verder uit te werken.

Een belangrijke stap in het proces was het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst (SOK). Dit is een soort contract, waarin wordt afgesproken om samen te werken aan een specifiek project. In de overeenkomst staan afspraken over het doel van de samenwerking, de planning, en wie verantwoordelijk is voor welke taken. Ook staan er regels en voorwaarden in, en hoe bewoners en omwonenden betrokken worden. Woonin en de gemeente hebben de afgelopen maanden hard aan de overeenkomst voor het Nijpelsplantsoen gewerkt.

De samenwerkingsovereenkomst voor het toekomstplan is ondertekend. Woonin en de gemeente gaan weer eerst met bewoners in gesprek. Er zijn uiteraard veel vragen en zorgen. Er is al veel duidelijkheid te geven, maar ook zijn er nog veel details van de sloop, nieuwbouw en het groot onderhoud niet bekend. Dat uitwerken kost veel tijd.

Woont u in de flat die gesloopt wordt (flat 1)? Dan heeft u per 1 november 2023 urgentie gekregen om een nieuwe woning te zoeken. Het betekent dat u voorrang krijgt als u reageert op een andere sociale huurwoning. Als het niet lukt om binnen een jaar een nieuwe woning te vinden, kan de termijn nog een halfjaar worden verlengd.

De gemeente kon de urgentieverklaring niet zomaar geven. Daarvoor moest het sociaal plan akkoord zijn. Woonin maakte samen met de bewonerscommissie een sociaal plan. De bewonerscommissie is de vertegenwoordiging van de bewoners. Toen de bewonerscommissie instemde met het sociaal plan, was het plan pas akkoord.

Het is goed om te weten dat flat 1 niet binnen 1,5 jaar na de urgentieverklaring wordt gesloopt. Dit duurt langer, omdat de woningen gebruikt worden als vervangende woning voor de mensen uit de andere flats. Die flats krijgen groot onderhoud. De bewoners moeten daarvoor een tijd hun huis uit. Ze krijgen géén urgentieverklaring van de gemeente. Woonin zoekt een andere, tijdelijke, woning in de buurt en de woningen van flat 1 zijn daarvoor mogelijk de eerste keuze.

De ruimte om het Nijpelsplantsoen wordt voor een deel opnieuw ingericht. Dat gebeurt na de nieuwbouw van de flat op kavel 5 en het slopen van flat 1 en de nieuwbouw op die plek. Daarnaast wordt de rest van de buitenruimte verbeterd. De gemeente is initiatiefnemer voor de buitenruimte. We maken een Programma van Eisen voor een landschapsbureau, dat aan de slag gaat met het ontwerp.

De eisen staan vast. Voor het verdere ontwerp is nog veel vrijheid. De bedoeling is dat dit zo goed mogelijk aansluit op de omgeving, het leven van de mensen en de wensen van de bewoners. Er volgen daarom nog gesprekken met mensen uit de (directe) omgeving. Ook professionals en vertegenwoordigingsgroepen kunnen we een rol geven in de plannen.

Op de hoogte blijven

We vinden het belangrijk dat bewoners en omwonenden zo veel mogelijk worden betrokken bij de uitvoering van de plannen. Woonin betrekt de bewoners intensief bij dit proces. Ook omwonenden krijgen updates van Woonin (en soms van de gemeente).