Financiën

Jaarlijks stelt de gemeente Nieuwegein verschillende documenten op over de gemeentelijke financiën. Hierin wordt zowel naar de toekomst gekeken, als verantwoording afgelegd over het verleden. Hierover vindt u de meest actuele informatie en een overzicht van de stukken.

Dit jaar is een koersnota opgesteld in plaats van een kadernota, zoals gebruikelijk is. De gemeente heeft hiervoor gekozen vanwege de onzekerheden die de coronacrisis met zich meebrengt. Deze koersnota bevat allereerst het perspectief op de komende periode. Hierin zijn de koers en uitgangspunten voor de begroting 2021 geschreven, zowel in het algemeen als specifiek voor het sociaal domein. Het derde hoofdstuk gaat over de gevolgen van corona. Tot slot bevat hoofdstuk 4 een doorkijk op het financiële perspectief voor de begroting 2021-2024.

Vooruitkijken, bijsturen en keuzes maken. Dat is volgens het college van B&W nodig om Nieuwegein nu en in de toekomst financieel gezond te houden en ook in de toekomst in de stad te kunnen blijven investeren. Het college neemt daarom nu al maatregelen die bijdragen aan een gezonde financiële positie van Nieuwegein in 2040.

De Kadernota is een belangrijke stap naar de begroting van de gemeente voor 2021. De nota geeft bovendien een doorkijk naar de (financiële) ontwikkeling van de gemeente op langere termijn.

Kadernota

Begroting

Voorjaars- en najaarsnota

Jaarverslag