Financiën

Jaarlijks stelt de gemeente Nieuwegein verschillende documenten op over de gemeentelijke financiën. Hierin wordt zowel naar de toekomst gekeken, als verantwoording afgelegd over het verleden. Hierover vindt u de meest actuele informatie en een overzicht van de stukken.

De begroting 2020-2023 is te raadplegen op: nieuwegein.begroting-2020.nl.

In de Najaarsnota 2019 u informeren wij u over de realisatie van de begroting 2019 voor wat betreft de inzet van de financiële middelen tot en met 1 september 2019. Het gaat daarbij veelal om onvermijdelijke budgetaanpassingen en autonome ontwikkelingen. De financiële mutaties worden nader toegelicht in hoofdstuk 2.

Download hier de Najaarsnota 2019.

Vooruitkijken, bijsturen en keuzes maken. Dat is volgens het college van B&W nodig om Nieuwegein nu en in de toekomst financieel gezond te houden en ook in de toekomst in de stad te kunnen blijven investeren. Het college neemt daarom nu al maatregelen die bijdragen aan een gezonde financiële positie van Nieuwegein in 2040.

De Kadernota, die de raad in 10 juni 2020 heeft vastgesteld is een belangrijke stap naar de begroting van de gemeente voor 2021. De nota geeft bovendien een doorkijk naar de (financiële) ontwikkeling van de gemeente op langere termijn.

Download hier de Kadernota 2021-2024.

Via de Voorjaarsnota 2019, informeert het college de raad over de financiën in de eerste maanden van het lopende begrotingsjaar.

U kunt hier de Voorjaarsnota 2019 downloaden.

Het jaarverslag is te raadplegen op: nieuwegein.jaarverslag-2018.nl/