Bezwaar en beroep

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u bezwaar maken. Neem altijd eerst even contact met ons op. Wij kunnen u dan adviseren over de juiste stappen. U kunt een afspraak maken via 14 030.

Wanneer kunt u bezwaar maken?

U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken als:

  • u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente op uw aanvraag. Bijvoorbeeld voor een vergunning.
  • u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente op een aanvraag van iemand anders, maar waar u wel rechtstreeks bij betrokken bent. Uw buren hebben bijvoorbeeld een omgevingsvergunning gekregen voor een bouwactiviteit waar u nadeel van hebt.
  • u nadelige gevolgen heeft van een beslissing over werkzaamheden die de gemeente zelf gaat uitvoeren. Bijvoorbeeld het besluit van de gemeente om bomen te kappen.

Eerst even contact opnemen

Neem eerst even contact op met de afdeling of ambtenaar die het besluit genomen heeft. Misschien kunnen we al meteen een oplossing vinden voor uw situatie. In de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat bezwaren soms gebaseerd zijn op onvolledige informatie, of dat bezwaren met een kleine planaanpassing weggenomen kunnen worden. U hoeft dan geen tijd en energie te steken in een formele bezwaarprocedure. Wilt u eerst iemand spreken over uw bezwaar, neemt u dan contact met ons op via 14 030.

Hoe maakt u bezwaar

U maakt schriftelijk bezwaar bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Zorg ervoor dat het bestuursorgaan uw bezwaarschrift binnen 6 weken na bekendmaking (aan de aanvrager) van het besluit ontvangt.

Omdat de gemeente voornamelijk digitaal werkt, verzoeken wij u bij het indienen van uw bezwaar de onderstaande gegevens in uw bezwaar te vermelden:

  • Uw naam, adres en e-mail
  • De datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • Een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt
  • De reden waarom u bezwaar maakt
  • Uw handtekening.

Misschien lukt het u niet om binnen 6 weken aan alle vereisten te voldoen. Stuur dan binnen 6 weken het nog niet volledige bezwaarschrift naar de gemeente. U krijgt dan nog wat tijd om uw bezwaarschrift aan te vullen.

Als u een bezwaarschrift indient, krijgt u schriftelijk een ontvangstbevestiging. Zo niet, vraag er dan om.

Digitaal bezwaar indienen

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. U heeft hiervoor DigiD nodig. Bent u een bedrijf? De bevoegde medewerker kan dan inloggen met de eigen DigiD. Vul vervolgens uw bezwaarschrift digitaal in. Na versturen nemen wij uw bezwaarschrift in behandeling.

Inloggen met DigiD Direct indienen

Afhandeling van uw bezwaar

Een onafhankelijke Commissie bezwaarschriften behandelt uw bezwaarschrift. Zij kijkt eerst samen met u en de vakafdeling of uw bezwaarschrift in aanmerking komt voor een informele aanpak. De commissie probeert dan met een informeel gesprek tot een oplossing of tot meer wederzijds begrip te komen. Deze aanpak blijkt in de praktijk zeer succesvol bij bezwaarschriften.

Komt uw bezwaarschrift niet in aanmerking voor de informele aanpak? Of leidt de informele aanpak niet tot een wenselijk resultaat? Dan krijgt u een uitnodiging om te worden gehoord door de Commissie bezwaarschriften. Tijdens de hoorzitting heeft u de gelegenheid om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. U mag iemand meenemen naar de hoorzitting, bijvoorbeeld een deskundige of een familielid. U kunt ook iemand anders machtigen om de bezwaren namens u toe te lichten. Na de zitting brengt de commissie schriftelijk advies uit aan het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan neemt vervolgens een beslissing op het bezwaarschrift.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht moet het bestuursorgaan binnen 12 weken een beslissing nemen op uw bezwaarschrift. Deze termijn kan nog worden verlengd met 6 weken. Daarnaast is het mogelijk om de termijn op te schorten wanneer beide partijen daarmee akkoord gaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer partijen kiezen voor de informele aanpak en dus met elkaar in gesprek zijn en daarom wat meer tijd nodig hebben.

Beroep

Bent u het oneens met de beslissing op het bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank (sector bestuursrecht). Ook kunt u in beroep gaan wanneer het bestuursorgaan niet op tijd een beslissing heeft genomen op uw bezwaarschrift. U moet dan ook dat bestuursorgaan in gebreke te stellen. Bij sommige besluiten kunt u niet een bezwaarschrift indienen, maar moet u direct een beroepschrift indienen. Dat staat dan duidelijk vermeld bij de bekendmaking van het besluit.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaarschriftprocedure blijft de beslissing waartegen u bezwaar maakt geldig. Sommige zaken kunnen echter niet wachten tot de beslissing op bezwaar of beroep. In die gevallen kunt u de rechter vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Met een voorlopige voorziening schort de rechter de gevolgen van de overheidsbeslissing op. De rechter moet dan vinden dat er sprake is van een spoedeisend belang. Dit oordeel blijft van kracht totdat er een definitief oordeel is uitsproken over de zaak. Een voorlopige voorziening betekent dus dat de activiteit waarvoor het besluit is genomen (bijvoorbeeld voor het bouwen van een huis) nog niet mag worden uitgevoerd tot dat op het bezwaar of beroep besloten is. 

Rechtsbijstand

Bestuursrecht is niet eenvoudig. Het is mogelijk dat u er zelf niet helemaal uitkomt. Voor advies en praktische hulp kunt u een rechtshulpverlener inschakelen, zoals een advocaat. Kunt u een advocaat niet (helemaal) betalen, dan kan de overheid een deel van de kosten voor haar rekening nemen. Hoeveel dat is, hangt af van uw inkomen en vermogen. Zie hiervoor ook de website van de Raad voor Rechtsbijstand.