Gemeente in gebreke stellen

U kunt ons in gebreke stellen als wij niet op tijd beslissen over een bezwaar of een aanvraag. U vraagt ons dan binnen 2 weken alsnog te beslissen. Doen wij dit niet, dan moeten we een bedrag aan u betalen. Dat heet een dwangsom.

Wanneer is een beslissing te laat?

Voor sommige aanvragen ligt de beslistermijn vast in de wet. Bij een Wmo-aanvraag moeten we bijvoorbeeld binnen 8 weken een beslissing nemen. Bij een bezwaarschrift hebben we 12 weken de tijd.

Is er geen wettelijke termijn voor uw aanvraag? Dan is de beslistermijn 8 weken.

We mogen de beslistermijn verlengen als we meer tijd nodig hebben. U krijgt daarover altijd een bericht. In dat geval hebt u niet direct recht op een dwangsom.

Hoe werkt het?

U kunt ons ‘in gebreke stellen’ door een bericht te sturen. Vermeld hierin de datum van uw aanvraag of bezwaar. En wijs ons erop dat we de beslistermijn niet hebben gehaald.

Stuur uw bericht naar gemeente@nieuwegein.nl of schrijf een brief:

Gemeente Nieuwegein
T.a.v. college van burgemeester en wethouders
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

We hebben daarna 2 weken de tijd om alsnog een besluit te nemen. Gebeurt dat niet? Dan heeft u recht op een vergoeding (een dwangsom). U kunt na 2 weken ook beroep indienen bij de rechtbank.