Aansprakelijkstelling indienen

De gemeente kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden. We zijn in principe pas aansprakelijk als u kunt bewijzen dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld, of op een onrechtmatige wijze nalatig is geweest.

Inloggen met DigiD Direct indienen

Voorwaarden en procedure

De gemeente kan aansprakelijk zijn voor schade die aan derden is toegebracht vanwege bijvoorbeeld achterstallig onderhoud aan wegen, als:

  • Er sprake is van een gevaarlijke situatie op de betreffende locatie.
  • Het bewijs geleverd wordt van de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Of het daadwerkelijk een gevaarlijke situatie betreft, zal per geval aan de hand van de jurisprudentie worden beoordeeld. Een medewerker van de gemeente bezoekt de plaats waar de schade is ontstaan. Aan de hand van uw brief bekijkt hij deze plaats. Daarvan maakt hij een rapport. Verder gaat hij na of er over die plaats al (andere) klachten zijn geregistreerd. Binnen 8 weken na ontvangst van uw aansprakelijkstelling (of na ontvangst van alle aanvullende informatie) krijgt u schriftelijk bericht of de gemeente de aansprakelijkheid erkent of dat uw claim wordt afgewezen. Hebben wij meer tijd nodig om uw claim te onderzoeken, dan krijgt u daarvan ook schriftelijk bericht.

Welke resultaten zijn er mogelijk?

  • Als de gemeente uw aansprakelijkstelling erkent, volgt er een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de geclaimde schade.
  • Als de gemeente uw aansprakelijkstelling afwijst, krijgt u een gemotiveerde afwijzingsbrief.