Klaar voor de toekomst

Gemeente Nieuwegein werkt aan een klimaatneutrale en klimaatbestendige stad. Hier leest u welke visie de gemeente daarop heeft.

Door Nieuwegein klimaatbestendig te maken zorgen we ervoor dat de stad zo min mogelijk lijdt onder de gevolgen van klimaatverandering, zoals hitte, wateroverlast, droogte en waterveiligheid. In de Visie klimaatadaptatie (pdf-bestand, 11,94 mb) is beschreven hoe Nieuwegein omgaat met deze veranderingen. 

Daarnaast is er ook een uitvoeringsprogrammamb) en een inspiratieboek gemaakt. Hierdoor wordt klimaatadaptatie meer en meer een onderwerp waar in alle ruimtelijke projecten van de gemeente aandacht aan besteed wordt.

Kijk voor meer informatie op de pagina over klimaatadaptatie.

Elke gemeente moet uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte hebben vastgesteld. Hierin is beschreven wanneer welke wijk van het aardgas afgaat, op duurzame warmtebronnen overgaat en welke duurzame alternatieven dit kunnen zijn. In mei 2019 is de gemeente gestart met het traject voor een Transitievisie Warmte. Er is inmiddels een analyse van de huidige situatie gemaakt. 

Voor deze visie is de input van alle betrokkenen heel belangrijk. Daarom worden stap voor stap steeds meer partijen betrokken bij de inhoud van de transitievisie. Dit begint met gesprekken met bijvoorbeeld Eneco, Stedin en de woningbouwcorporaties, waar later ook vrijwilligersorganisatie Energie-N en de wijkplatforms aanschuiven namens de bewoners van Nieuwegein. Via een grote openbare bijeenkomst (een stadsgesprek) kan uiteindelijk iedereen in Nieuwegein meewerken aan de Transitievisie Warmte.

In de Transitievisie Warmte staat globaal beschreven welke plannen er zijn met elke wijk. Aan de hand daarvan wordt per wijk een uitvoeringsplan gemaakt waarin de details per wijk verder worden uitgewerkt.

Nieuwegein heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Dat is 10 jaar eerder dan de landelijke verplichting. Op dit moment wordt hier op allerlei manieren hard aan gewerkt. De Routekaart Nieuwegein Energieneutraal 2040 (pdf-bestand, 1,19 mb) is hier de leidraad voor, waarbij elke 5 jaar een nieuw uitvoeringsplan wordt gemaakt. 

In het huidige uitvoeringsplan is energie besparen het meest belangrijke onderwerp. De energie die Nieuwegein kan besparen hoeft niet duurzaam opgewekt te worden. Dit is belangrijk voor een gemeente met zo weinig onbebouwd (buiten)gebied als Nieuwegein. Andere routes zijn duurzame mobiliteit, duurzame warmte, energieopslag en duurzame elektriciteit.