Archeologiebeleid

De gemeente Nieuwegein heeft archeologiebeleid opgesteld om zorg te dragen voor een goede omgang met het archeologisch erfgoed binnen haar gemeentegrenzen. Het archeologiebeleid wordt geborgd in de Erfgoedverordening en in de bestemmingsplannen. Hiermee wordt een transparante omgang met en zorg voor het archeologisch erfgoed gerealiseerd.

De gemeenteraad heeft het archeologiebeleid vastgesteld door in te stemmen met de beleidsnota archeologie, de archeologische beleidskaart, de wijziging op de Erfgoedverordening Nieuwegein en de beleidseisenkaart Het Klooster. Deze documenten en kaarten regelen het gemeentelijke archeologiebeleid. Op de beleidskaart kunt u zien welk eisen er gelden voor heel Nieuwegein. In de beleidsnota Archeologie wordt uiteengezet wanneer archeologisch onderzoek verplicht is, en hoe de gemeente om wenst te gaan met haar archeologisch erfgoed.

Om tot een goed archeologisch beleid te komen heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in kaart gebracht welke archeologische waarden in Nieuwegein in de bodem aanwezig of te verwachten zijn. Dit onderzoek is gebruikt als basis voor het gemeentelijk archeologiebeleid.

De Monumentenwet 1988 verplicht eenieder om archeologische vondsten te melden. Dit kan bij het meldpunt archeologie van Landschap Erfgoed Utrecht, Postbus 121 3730 AC De Bilt. Telefonisch bereikbaaar via telefoonnummer 030-221 97 27 en via e-mail: meldpunt.archeologie@landschaperfgoedutrecht.nl

In de Erfgoedverordening is opgenomen dat het verboden is zich met een metaaldetector te bevinden op archeologische monumenten. Dit verbod is in het beleid opgenomen om ervoor te zorgen dat deze terreinen extra beschermd worden tegen verstoringen. Het gaat om de terreinen die op de beleidseisenkaart staan aangegeven als AWG2.

Als u plannen heeft waarbij bodemverstoring optreedt, is het verstandig te informeren of u een omgevingsgunning nodig heeft, of conform het gemeentelijk beleid verplicht bent een archeologisch onderzoek uit te voeren. Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met E. Sleijpen (e.sleijpen@nieuwegein.nl).