Archeologie

De gemeente Nieuwegein wil goed omgaan met haar archeologische erfgoed. Met ons archeologiebeleid zorgen we hiervoor. Het beleid wordt geborgd in de Erfgoedverordening en in de bestemmingsplannen. 

De basis voor het archeologiebeleid van Nieuwegein is een onderzoek van RAAP Archeologisch Adviesbureau. Zij hebben in kaart gebracht welke archeologische waarden in Nieuwegein in de bodem aanwezig of te verwachten zijn.

De eisen voor heel Nieuwegein staan op de archeologische beleidskaart. In de beleidsnota Archeologie staat wanneer  archeologisch onderzoek verplicht is en hoe wij om willen gaan met ons archeologisch erfgoed. Het archeologiebeleid wordt verder geregeld door de wijziging op de Erfgoedverordening Nieuwegein en de beleidseisenkaart Het Klooster.

Hebt u iets gevonden? Meld uw archeologische vondst bij het Meldpunt Archeologie van Landschap Erfgoed Utrecht.

Telefoon: 030-221 97 27
E-mail: meldpunt.archeologie@landschaperfgoedutrecht.nl

Volgens de Erfgoedverordening zijn metaaldetectors verboden op archeologische monumenten. Dit zijn de terreinen die op de archeologische beleidskaart staan aangegeven als AWG2 (zie 'Nieuwegeins archeologiebeleid'). Zo zijn deze terreinen extra beschermd tegen verstoringen. 

Heeft u plannen voor graafwerkzaamheden? Misschien ontstaat er dan bodemverstoring: archeologische resten worden aangetast. Kijk daarom of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Het kan ook zijn dat u een archeologisch onderzoek moet uitvoeren. Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met Tim de Ridder, telefoon 14 030.