Klimaatverandering en klimaatadaptatie

Het klimaat verandert als gevolg van de opwarming van de aarde. De precieze verandering hangt nog van veel factoren af maar de weersomstandigheden in Nederland worden in elk geval extremer. We krijgen te maken met heftigere regenbuien, langere droge periodes, meer en hetere zomerse dagen en nachten. Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren investeert gemeente Nieuwegein nu al in een klimaatbestendige inrichting van de stad. Dit heet ‘klimaatadaptatie’ en dit doen we niet alleen maar samen met de partners in de stad en de regio.

Om richting te geven aan deze opgave is een visie klimaatadaptatie opgesteld. Doel van de visie is een aantrekkelijke en gezonde stad, waarbij we zoveel mogelijk voorkomen dat de gevolgen van de klimaatverandering leiden tot hinder, schade en overlast. De thema’s waarvoor de opgave in beeld is gebracht zijn hitte, wateroverlast, droogte, en waterveiligheid en hebben als doel:

  • De stad en haar bewoners en gebruikers minder kwetsbaar maken voor hittestress.
  • Wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen, waarbij we rekening houden met extreme buien.
  • De effecten van droogte te verminderen, door regenwater vast te houden op de locatie waar het valt.
  • Voor waterveiligheid invulling geven aan het concept van ‘meerlaagsveiligheid’, met extra aandacht voor kwetsbare objecten en vitale infrastructuur.

In het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie 2019-2022 staan de middelen, mogelijke subsidies en programma’s die we de komende vier jaar hiervoor inzetten om de doelstellingen van de visie te verwezenlijken. Deze zijn nodig voor de inrichting van de openbare ruimte, de aanbesteding van het gemeentelijk vastgoed en voor de uitvoer van een communicatie-strategie. Maar ook voor onderzoek om klimaatadaptatie goed mee te kunnen nemen in ontwikkelingen en samen te kunnen werken met andere partijen.

Klimaatadaptatie is een relatief nieuw thema. Deze onbekendheid maakt ook dat klimaatadaptatie in de regel niet als vanzelfsprekend wordt meegenomen in projecten. Daarom is een inspiratieboek ontwikkeld met inspirerende voorbeelden van klimaatadaptieve maatregelen dat gebruikt kan worden bij de planvorming en uitvoering. Bekijk hier het inspiratieboek.

Wilt u reageren? Dat kan via: klimaatadaptatie@nieuwegein.nl