Riolering aanleggen

Riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en voor het tegengaan van wateroverlast. Wij zorgen voor:

  • Inzameling en transport van afvalwater uit huizen en bedrijven.
  • Inzameling en verwerking van regenwater.
  • Het beheer van grondwater.
Inloggen met DigiD Direct aanvragen

Rioolaansluiting

Huiseigenaren zijn op hun eigen perceel zelf verantwoordelijk voor de aansluiting op het riool. Waar de aansluiting overgaat naar openbaar terrein, nemen wij de verantwoordelijkheid over. Wij verzorgen de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel en/of op het drainagestelsel. Dat doen we vanaf de perceelgrens naar de hoofdleiding. Uw rioolaansluiting moet voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en de aansluitvoorwaarden riolering of drainage van de gemeente.

De regels van riool- en drainage-aansluiting zijn vastgelegd in de Riolering en drainageverordening Nieuwegein 2013.

Het kan zijn dat u een BLVC-plan nodig heeft.

Houd rekening met de directe omgeving waar u werkzaamheden uitvoert. Denk aan de bewoners of bedrijven in de buurt. De gemeente wil dat u hen zo vroeg mogelijk informeert over werkzaamheden waar zij misschien overlast van krijgen en bereikbaar bent voor vragen. Lees meer op de pagina Participatie.

Aanvragen aansluiten op riolering of drainage

U vraagt een aansluitvergunning aan met het aanvraagformulier riool- en drainage-aansluiting (pdf, 1 MB) .

U kunt het formulier opsturen naar:

Gemeente Nieuwegein
Afdeling Beheer/vakgroep riolering
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Of mail het formulier naar riolering@nieuwegein.nl.  

Verstopping of rioolklachten?

Als u een woning huurt, dan moet u de melding richten aan de verhuurder. Deze dient als eigenaar onderstaande uit te voeren.

Bent u de eigenaar van een huis? Dan moet u de gemeente inschakelen om de verstopping te verhelpen, mits deze zich op gemeentegrond bevindt. Via de ontstoppingsvoorziening kunt u vaststellen in welk gedeelte van de aansluitleiding de verstopping zich bevindt. Indien bij een ontstopping of andere storing verzuimd wordt om de gemeente in te schakelen, is de gemeente niet verplicht de ontstoppings/reparatiekosten van het openbaar riool, gemaakt door een particulier te vergoeden.

Voor meer informatie, zie artikel 10 van de Riolering en drainageverordening Nieuwegein 2013.

Wat gebeurt er nadat u uw melding heeft ingediend?

Na een melding komt er een opzichter van de gemeente naar de betreffende woning om de verstopping te inspecteren. Als er geconstateerd wordt dat de verstopping op gemeentegrond wordt veroorzaakt, zal de gemeente voor ontstopping/reparatie zorgdragen. In de gevallen waarin u zelf een ontstoppingsbedrijf heeft ingeschakeld, zonder medeweten van de gemeente, zal de gemeente tot een maximale vergoeding van € 118,15 overgaan. Dit zijn namelijk de maximale kosten die de gemeente zelf zou hebben gehad indien u direct de gemeente had ingeschakeld en waarbij de gemeente de verstopping op gemeentegrond zelf had verholpen.

Gratis advies

De gemeente adviseert u om bij klachten over het riool contact op te nemen via 14 030. Ook wordt geadviseerd om voor de aanvang van werkzaamheden aan het riool altijd - gratis - advies in te winnen bij de gemeente.

Kosten

€ 108,50

De aansluitkosten worden berekend op basis van het tarievenbesluit riool- en drainage-aansluitingen.

Heeft u klachten over de riolering, grondwater of het oppervlaktewater? Bel dan met ons algemene nummer: 14 030.

U kunt ons bellen voor de volgende klachten:

  • Verstopping riolering.
  • Stankklachten riolering, grondwater en oppervlaktewater.
  • Water in de kruipruimte.
  • Wateroverlast openbare ruimte.
  • Waterstanden oppervlaktewater.
  • Blauwalgen.
  • Dode of verlamde watervogels of vissen.