Geins Geluk

Met een bijdrage Geins Geluk kunnen inwoners van Nieuwegein maatschappelijke initiatieven realiseren. Initiatieven gericht op een mooie, warme en gezellige stad om in te wonen. Een stad waar ruimte is voor iedereen en iedereen zich welkom voelt. Inwoners van Nieuwegein worden gestimuleerd om hier een bijdrage aan te leveren. Dit kan op vele manieren. De gemeente Nieuwegein draagt hier graag aan bij.

Aanvraagformulier Geins Geluk (pdf-bestand)

Aanvraagformulier Geins Geluk (word-bestand)

U kunt een bijdrage vragen voor initiatieven die stimuleren dat inwoners prettig samenleven en dat de straat, buurt, wijk of stad er op vooruit gaat. Deze initiatieven kunnen op verschillende terreinen liggen. Denk aan zorg en welzijn, natuur en milieu, kunst en cultuur, educatie, sport en recreatie, opvang en mobiliteit. Vanzelfsprekend moeten de initiatieven binnen de gemeente Nieuwegein liggen of plaatsvinden.

Geins Geluk gaat uit van cofinanciering. Dit betekent dat bij het indienen van de aanvraag 50% van wat nodig is al bij elkaar is gebracht of is toegezegd. Omdat uw vrije tijd kostbaar is, waarderen we de inzet van vrijwilligers voor het initiatief op € 15,00 per uur, vergaderuren tellen niet mee. Voor gedoneerde materialen geldt de gemiddelde prijs die u daarvoor in de winkel moet betalen. De waarde van de gedoneerde vrijwilligersuren en materialen worden niet uitbetaald maar tellen mee in de cofinanciering. Deze zorgen samen met bijvoorbeeld een bijdrage van het wijknetwerk of andere fondsen dat u snel aan de benodigde 50% of meer komt.

Een bijdrage vraagt u schriftelijk aan via het aanvraagformulier Geins Geluk. Het aanvraagformulier Geins Geluk is in Word-bestand en PDF-bestand beschikbaar. U doet de aanvraag samen met minimaal 2 medebewoners.

U stuurt uw aanvraag bij voorkeur in tussen 24 weken en 12 weken voordat u met het initiatief begint. Afwijking van deze termijn gaat in overleg.

Na het invullen print u het formulier en ondertekent u de aanvraag.

Bij de aanvraag voegt u een begroting. Het begrotingsformulier vindt u hier.

Uw aanvraag en het begrotingsformulier stuurt u naar: Gemeente Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. E-mailen kan ook: gemeente@nieuwegein.nl.

De belangrijkste regels zijn:

 • Het initiatief moet een maatschappelijk initiatief zijn dat ten goede komt aan de bewoners en/of de stad Nieuwegein.
 • Er zijn minimaal 3 inwoners die de aanvraag steunen en mede ondertekenen. 
 • Er is een sluitende begroting waarvan 50% of meer al bijeen is gebracht.
 • De gevraagde bijdrage is hoger dan € 100,00.
 • Er is draagvlak in de omgeving waar het initiatief/activiteit plaatsvindt.
 • Het initiatief heeft geen commercieel, promotioneel, politiek, levensbeschouwelijk of godsdienstig doel.
 • Initiatieven met een eigen bijdrage van de deelnemers, verlenen minimaal 50% korting aan inwoners met een Stadspas.
 • Voor hetzelfde initiatief of dezelfde activiteit kan maximaal drie keer subsidie worden gevraagd.
 • U bent ouder dan 18, of u heeft toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
 • Geen subsidie wordt verstrekt voor de aanschaf van gebruiksvoorwerpen die in bezit komen.
 • Uren en bijdragen vanuit de gemeentelijke diensten tellen niet mee als cofinanciering.

Alle regels voor de aanvraag vindt u op de pagina subsidies bij de vraag “Wat zijn de regels voor het aanvragen van subsidie?”

Wilt u meer informatie? Wilt u weten of uw initiatief in aanmerking komt voor een bijdrage van Geins Geluk? Wilt u hulp bij uw aanvraag of bij het maken van de begroting? Neem dan contact op met uw wijkcoördinator of bel de gemeente via het algemene telefoonnummer: 14 030.