Oekraïne

Begin 2022 is in Oekraïne een oorlog uitgebroken en dit heeft een grote stroom vluchtelingen op gang gebracht. Nieuwegein is solidair met de Oekraïense gemeenschap en vindt het vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

We hebben als gemeente Nieuwegein veel initiatieven en reacties vanuit de stad ontvangen. We zien een hartverwarmende solidariteit met Oekraïne onder de Nieuwegeiners, die willen helpen waar dat kan. Daar zijn we trots op.

Vragen of hulp nodig?

Heeft u vragen, hulp of ondersteuning nodig? Dan kunt u contact met ons opnemen via:

informatiepunt-vluchtelingen@nieuwegein.nl

14 030

De kosten voor leefonderhoud zijn gestegen. Daarom krijgt u vanaf 1 oktober 2023 meer eet- en leefgeld.

U krijgt nu elke maand € 56,12 voor kleding en andere persoonlijke uitgaven. Het nieuwe bedrag wordt € 60,71. Dit bedrag is hetzelfde voor alle Oekraïners.

In de tabel hieronder kunt u opzoeken hoeveel eetgeld u straks krijgt.

Grootte van gezin Leeftijd Eetgeld nu Eetgeld vanaf 1 oktober
1 of 2 personen Volwassene of alleenstaande minderjarige vluchteling € 215,06 € 242,48
1 of 2 personen Minderjarige € 178,36 € 200,65
3 personen Volwassene € 171,99 € 193,98
3 personen Minderjarige € 142,57 € 160,64
4 of meer personen Volwassene € 150,45 € 169,74
4 of meer personen Minderjarige € 124,97 € 140,34

Kinderen die naar de Ithaka-school in Utrecht reizen, krijgen nu een vergoeding. De gemeente vergoedt de kosten voor busvervoer van en naar Ithaka voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Vanaf het nieuwe schooljaar verandert deze vergoeding.

Vanaf de start van het nieuwe schooljaar op 21 augustus 2023 stopt de vergoeding als minimaal 1 volwassene in uw gezin werkt, bijvoorbeeld vader, moeder of voogd. De kosten voor het busabonnement kunt u dan namelijk zelf betalen van het salaris uit het werk, de kinderbijslag en/of het kindgebonden budget. Werken de volwassenen uit het gezin niet meer? Dan heeft u weer recht op leefgeld en de vergoeding van reiskosten naar Ithaka voor uw kind(eren).

Verandert er iets in uw leven? Denk aan starten of stoppen met werken, een uitkering aanvragen, verhuizen, een bankrekening openen of een andere samenstelling van uw gezin. Geef dat dan altijd aan ons door via Leefgeld wijziging doorgeven.

Op 12 januari verhuizen de laatste Oekraïners vanuit opvanglocatie de Luifelstede naar de Industrieweg in Nieuwegein. Daar biedt de gemeente Nieuwegein hen een nieuwe opvangplek aan. Vanaf vandaag verblijven alle 90 Oekraïners uit de Luifelstede in de nieuwe opvanglocatie Industrieweg 1C.

De Oekraïense vluchtelingen in de gemeentelijke opvang moesten verhuizen omdat er bouwplannen zijn voor de huidige opvangplekken Luifelstede en Rembrandthage. Een deel van het gebouw aan de Industrieweg werd al langer niet meer gebruikt als woonruimte. De huidige eigenaar, Stichting Meander Prokino, heeft deze ruimte ter beschikking gesteld aan de gemeente Nieuwegein om Oekraïners op te vangen. In het gebouw wonen ook schipperskinderen en er is een kinderdagopvang.

Opvanglocatie Industrieweg

De afgelopen weken is er hard gewerkt om het gebouw aan de Industrieweg klaar te maken voor de opvang. Het gebouw is gesplitst in twee aparte delen. Het deel van de Oekraïners is afgescheiden van het deel van de kinderen. Kinderen en Oekraïners hebben elk hun eigen ingang en hun eigen leefruimte binnen en buiten.

Verhuizing Rembrandthage

Na mei 2023 verhuizen ook de Oekraïners vanuit de opvanglocatie Rembrandthage naar opvanglocatie Industrieweg. De verhuizing gebeurt pas nadat de kinderopvang en het schippersinternaat zijn ingetrokken in tijdelijke huisvesting op het terrein. Het volledige gebouw blijft beschikbaar voor de opvang van Oekraïners tot de periode van sloop. Naar verwachting vindt de sloop over een aantal jaar plaats, om ruimte te maken voor een nieuw kindcentrum op deze plek.

In totaal verblijven er vanaf medio 2023 circa 130 Oekraïense vluchtelingen in de gemeentelijke opvang aan de Industrieweg. Het verblijf van de Oekraïners en kinderen blijft, ook met de tijdelijke huisvesting, op het terrein aan de Industrieweg gescheiden.

Kindcentrum

Er zijn al langer plannen om op de locatie aan de Industrieweg woningen en een kindcentrum te bouwen. In of bij het nieuwe kindcentrum komt ruimte voor de Willem Alexanderschool Vreeswijk, kinderopvang, BSO, het internaat van Meander-Prokino en een sportvoorziening. Daarvoor wil de gemeente het huidige gebouw aankopen van Stichting Meander-Prokino.

Om het nieuwe kindcentrum te realiseren moet het huidige gebouw gesloopt worden. We verwachten dat de sloop kan starten over een aantal jaar. Tijdens de sloop en de nieuwbouw verblijven de schipperskinderen en de kinderopvang in tijdelijke huisvesting op het terrein van de Industrieweg. Deze tijdelijke huisvesting wordt al dit jaar gerealiseerd, zodat er meer ruimte vrij komt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. We verwachten dat de kinderen vanaf mei 2023 zullen verblijven in twee tijdelijke gebouwen op het terrein van de Industrieweg. Daarvan is één gebouw voor de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang en één gebouw voor het internaat.

Sinds november vallen vluchtelingen uit Oekraïne alleen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming als zij een IND-sticker hebben of een O-document van de IND. Met deze documenten wordt hun status als tijdelijk ontheemd bevestigd. Die status geeft het recht om te mogen werken in Nederland. Eerder gold voor vluchtelingen een overgangsperiode, waarin zij de kans kregen om deze documenten op te halen en alsnog mochten werken.

De Rijksoverheid roept Oekraïense vluchtelingen nu op om zo snel mogelijk hun sticker of O-document op te halen. Maak hiervoor een afspraak via de website van de IND.

Oekraïense vluchtelingen konden eerder contante biljetten (hryvnia) omwisselen voor euro's. Deze regeling was geldig tot 15 december 2022. Inmiddels kunt u geen hryvnia meer omwisselen.

Sinds 1 december zijn er een aantal regels voor leefgeld en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne veranderd. Zo krijgen vluchtelingen die langdurige zorg nodig hebben nu ook leefgeld. Voor vrijwilligerswerk in de opvang krijgen vluchtelingen € 14 per week.

Vanaf februari veranderen er opnieuw regels.

Een overzicht van alle aanpassingen en antwoorden op veelgestelde vragen vindt u in de factsheet Nieuwe regels voor leefgeld en opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne: wat betekent het voor u? van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

New rules on living allowance and reception for refugees from Ukraine

Нові правила соціальної допомоги та розміщення

De gemeente Nieuwegein gaat Oekraïense vluchtelingen opvangen in het gebouw van het Prins Hendrik Internaat aan de Industrieweg 1C. Een deel van het gebouw gaan we afsplitsen voor Oekraïners om te wonen. Met de eigenaar van het pand (Stichting Meander Prokino) maken we nu goede afspraken over de opvang van Oekraïners en de toekomstplannen voor deze plek. Zo zorgen we er met Meander Prokino voor dat de schipperskinderen en kinderdagopvang, die nu op deze plek verblijven, een fijne eigen plek hebben en houden. 

Opvang Oekraïense vluchtelingen Industrieweg 1C

Er is een nieuwe opvangplek voor Oekraïense vluchtelingen nodig. De opvanglocaties aan de Luifelstede en de Rembrandthage in Nieuwegein gaan dicht. Er zijn daar nieuwbouwplannen. Het gebouw van het Prins Hendrik Internaat aan de Industrieweg 1C staat nu voor een deel leeg. Daarnaast zijn er plannen om op deze plekken een Integraal Kindcentrum (IKC) te bouwen. De gemeente Nieuwegein heeft aan Stichting Meander-Prokino gevraagd om een deel van het gebouw nu al ter beschikking te stellen voor de opvang van Oekraïners. Verderop in dit artikel leest u meer over de toekomstplannen voor Industrieweg 1C. 

Verhuizen in 2 fases

Begin januari 2023 verhuizen ongeveer 90 Oekraïners vanuit de Luifelstede naar de Industrieweg 1C. Zij verhuizen naar het deel van het gebouw dat nu leeg staat. Voordat zij komen, splitsen we het gebouw in 2 aparte delen. Zo ontstaat een volledig afgescheiden deel voor de kinderen. Kinderen en Oekraïners krijgen elk hun eigen ingang en hun eigen leefruimte zowel binnen als buiten. De kinderen en de Oekraïners worden zo buren. 

Later, in 2023, verhuizen ongeveer 40 Oekraïners vanuit de Rembrandthage naar het gebouw aan de Industrieweg 1C. Voordat dat zover is zorgen we voor kwalitatief goede tijdelijke huisvesting op het terrein van Industrieweg 1C voor de schipperskinderen en de kinderopvang. Dat doen we met een modulair bouwsysteem. Én in nauw overleg met Stichting Meander Prokino. De tijdelijke huisvesting zal voldoen aan alle wet- en regelgeving. 

In de ruimtes die dan leegkomen in het huidige pand, vangen we ook Oekraïense vluchtelingen op. In totaal verhuizen 130 Oekraïense vluchtelingen vanuit de gemeentelijke opvang aan de Luifelstede en de Rembrandthage naar de Industrieweg 1C. 

Verbouwen

Het gebouw moet worden aangepast om Oekraïners te kunnen huisvesten. We gaan bijvoorbeeld keukens plaatsen, een eigen ingang maken en op het terrein maken we natuurlijke afscheidingen en waar nodig plaatsen we hekken. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in de nodige installaties (zoals cv-ketels, brandmeldinstallaties en legionellapreventie). Deze verbouwing start zo snel mogelijk. De afgelopen weken is al gewerkt in het pand aan de Industrieweg 1C. Toen is er standaard onderhoud gedaan.  

Boom kappen

Om de tijdelijke huisvesting voor de schipperskinderen, kinderopvang en BSO te kunnen neerzetten, is het noodzakelijk dat we een aantal bomen kappen op het terrein aan de Industrieweg 1C. Om het groene karakter van deze plek te behouden kappen we zo min mogelijk bomen. De dubbele bomenrij (zilveresdoorns) langs de Nieuwe Kerkweg blijft staan. De bomen langs de Industrieweg en de grote bomen op het terrein blijven staan als dat kan, maar een aantal zal wel gekapt moeten worden. In totaal zullen we ongeveer 16 bomen kappen. Op een andere plek in Nieuwegein planten we bomen terug.  

Voor het kappen van deze bomen vragen wij binnenkort een omgevingsvergunning aan. Als de gemeente de vergunning heeft verleend, dan leest u dit in het Digitaal Gemeenteblad: Officielebekendmakingen.nl

U vindt de omgevingsvergunningen dan ook op onze website onder officiële publicaties. Wilt u op de hoogte blijven van gemeentelijke bekendmakingen, meld u dan aan bij Berichten over uw Buurt.

Vanaf het moment dat de vergunning is verleend, dan is het ook mogelijk om bezwaar te maken tegen de noodzakelijk kap van deze bomen. U moet dan wel belanghebbende zijn. Meer over de mogelijkheden om bezwaar te maken leest u bij de publicatie op Officielebekendmakingen.nl.

Toekomstplannen Industrieweg 1C

De gemeenteraad besloot in het verleden al dat op de locatie van het Prins Hendrik Internaat een Integraal Kindcentrum (IKC) en woningen gebouwd gaan worden. In of bij het nieuwe kindcentrum komt ruimte voor de Willem Alexanderschool Vreeswijk, kinderopvang, BSO en het internaat van Meander-Prokino en een sportvoorziening. De gemeente werkt dit plan nu uit samen met MeanderProkino, Fluenta en andere betrokken partijen. De opvang van Oekraïense vluchtelingen verandert niets aan deze plannen en de planning van de bouw van het kindcentrum. Het gebouw blijft in gebruik voor de Oekraïense vluchtelingen totdat het wordt gesloopt voor de bouw van het kindcentrum.

Een andere ontwikkeling is dat Prokino Zorg stopt in Nieuwegein per 1 januari 2023. De kinderen, die nu nog bij Prokino Zorg in behandeling zijn, gaan over naar andere zorgverleners. Welke andere zorgverlener passend is bij de hulpvraag van kinderen is individueel maatwerk.  

Planning

 • 22 november 2022
  Start verbouwing: gereed maken leegstaande deel voor opvang.
 • Begin december 2022
  Verwachte publicatie kapvergunning.
 • Begin januari 2023
  Oekraïners verhuizen vanuit de Luifelstede naar Industrieweg 1C.
 • Verwacht: medio 2023 (of eerder als mogelijk)
  Plaatsen tijdelijke huisvesting en start verbouwing fase 2.
 • Verwacht: medio 2023
  Verhuizing Oekraïners vanuit de Rembrandthage naar de Industrieweg 1C, nadat de tijdelijke huisvesting gereed is.

Vluchtelingen laten huis en haard achter op zoek naar een veilige plek. Die veilige plek vinden vluchtelingen ook in Nieuwegein. We vinden het hartverwarmend dat veel inwoners en organisaties in de stad zich inzetten voor deze vluchtelingen. Dat gebeurt op veel verschillende manieren.

De afgelopen periode hebben Nieuwegeiners veel spullen gedoneerd en ook zijn er allerlei initiatieven gestart. We willen onze waardering uitspreken voor iedereen die zich inzet om vluchtelingen te helpen in onze stad. Dank u wel!

De gemeente lichtte een aantal initiatieven uit in de Molenkruier.

Aankomend weekend, 9 en 10 april, zamelt het Vrijwilligershuis samen met Steunpunt Vluchtelingen en Wereldhave spullen in voor Oekraïners die in onze stad onderdak hebben gevonden. Dat zijn nu ongeveer 140 mensen, waaronder jonge kinderen. Ze wonen op verschillende plekken in onze stad. In Galecop wordt een gebouw klaargemaakt waar in ieder geval tot het einde van dit jaar Oekraïense vluchtelingen kunnen verblijven. In de kamers staan al bedden, een kast, een tafel en stoelen. Dat is natuurlijk niet genoeg.

Inzamelingsactie

Op zaterdag 9 april en zondag 10 april is de winkelruimte aan de Raadstede 75 (de voormalige boekhandel Manschot, tegenover de ANWB-winkel) het inzamelpunt voor spullen die onze gasten hard nodig hebben:

 • kleding (schoon en heel)
 • speelgoed (geen knuffels i.v.m. hygiëne)
 • producten voor persoonlijke verzorging (nieuw, bijvoorbeeld tandpasta, doucheschuim, maandverband, tampons en luiers)
 • klein huisraad (bijvoorbeeld pannen, bestek, borden en glazen)

Het inzamelpunt is open tussen 10.00 uur en 17.00 uur.

Meehelpen

Wilt u dit weekend een paar uur komen helpen? Bel dan met Peter Bakker van het Vrijwilligershuis (06 – 233 264 38) of stuur een mail naar info@vrijwilligershuis-nieuwegein.nl.

De eerste Oekraïense vluchtelingen in Nieuwegein hebben tijdelijk onderdak gevonden in de Luifelstede. De opvangplekken in de Luifelstede zijn tijdelijk beschikbaar voor de eerste opvang. De Luifelstede is voor dit moment een logische keuze omdat op deze locatie snel opvangplekken klaargemaakt konden worden. Ondertussen zoekt de gemeente naar andere opvanglocaties die de langere termijn beschikbaar zijn.

Het Rode Kruis opent een WhatsApp-hulplijn voor mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland gevlucht zijn. Via deze hulplijn kunnen mensen in het Oekraïens of Engels worden geholpen.

Ook is er een Nederlandstalige informatielijn voor mensen die bijvoorbeeld vragen hebben over hoe ze tijdelijke huisvesting kunnen aanbieden.

For help in English or Ukrainian: +31 (0) 6 48 15 80 53
Informatielijn in het Nederlands: +31 (0)70 44 55 88 8

De Nederlandstalige informatielijn is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 21.00 uur.

Op de treinstations Utrecht Centraal en Amsterdam RAI heeft het Rode Kruis punten ingericht waar treinreizigers uit Oekraïne worden opgevangen. Vanuit deze plekken worden ze naar hun logeeradres of een noodopvang gebracht.

Op zaterdagochtend 12 maart verzamelden zich ruim 100 belangstellenden in het Stadshuis voor de speciale bijeenkomst ‘Solidair met Oekraïne’. Het Atrium was versierd met de Oekraïense kleuren en de gasten werden ontvangen met koffie, thee en Oekraïense koekjes die speciaal voor de gelegenheid waren aangeschaft.

Op 9 maart 2022 heeft het Rijksinstituut voor Identiteitsgegevens (RvIG) bekend gemaakt dat Oekraïense vluchtelingen nu ook ingeschreven worden in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit betekent dat Oekraïense vluchtelingen die in Nieuwegein verblijven zich ook op het verblijfsadres in kunnen schrijven.

Gemeente Nieuwegein nodigt haar inwoners, in het bijzonder onze Oekraïense gemeenschap, uit om op zaterdag 12 maart gezamenlijk stil te staan bij de oorlog in Oekraïne. B&W openen het Stadshuis van 10.30 uur tot 12.00 uur om met Nieuwegeiners in gesprek te gaan en gezamenlijk op te roepen tot een vreedzame oplossing.

Na een korte toespraak van burgemeester Backhuijs hijst de gemeente de Oekraïense vlag, als steunbetuiging aan alle mensen die lijden onder de oorlog in Oekraïne.

Sinds de Russische inval in Oekraïne komen er veel vragen binnen. Op de website van Rijksoverheid en de Veiligheidsregio Utrecht staan de meest gestelde vragen en antwoorden over de situatie in Rusland en Oekraïne.

Ook is er een regionaal Klant Contact Centrum opgestart. Hier kunnen bedrijven, particulieren en gemeenten terecht met vragen rondom de opvang van vluchtelingen. Dit centrum zal in de eerste fase 7 dagen per week van 10:00 tot 17:00 uur beschikbaar zijn. Telefoonnummer: 088 – 878 4460

Q&A van de Rijksoverheid

Meest gestelde vragen over de situatie in Oost-Europa en de eventuele effecten ervan op de veiligheid in Nederland

Informatie Veiligheidsregio Utrecht

Q&A Veiligheidsregio Utrecht

Gemeente Nieuwegein spreekt haar steun uit aan Oekraïne. B&W willen ruimhartig opvang bieden aan oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente onderzoekt ook hoe de samenwerking met het Russische gasbedrijf Gazprom zo snel mogelijk kan stoppen. 

Burgemeester Backhuijs: “Wij volgen de ontwikkelingen in Oekraïne op de voet. Het is verbijsterend en onacceptabel wat daar gebeurt. Onze gedachten zijn bij de Oekraïners, onze stadsgenoten met een Oekraïense achtergrond en iedereen in Nieuwegein die betrokken is bij Oekraïne. Nieuwegein is een solidaire stad. Wij steken daarom onze helpende hand uit naar hen die vanwege de verschrikkelijke oorlog moeten vluchten.”

De gemeente onderzoekt nog hoeveel vluchtelingen er in de stad kunnen worden opgevangen. B&W willen vaart maken hiermee en tegelijkertijd de reguliere huisvesting van asielstatushouders in de stad niet doorkruisen.

Stoppen met Russisch gas

Vanwege de Russische invasie in Oekraïne heeft B&W besloten om de samenwerking met het Russische gasbedrijf Gazprom zo snel mogelijk te stoppen. Nieuwegein is een van de vele gemeentes in onze provincie die Gazprom als leverancier hebben. De gemeente onderzoekt momenteel welke andere opties er zijn om gemeentelijke gebouwen warm te houden.

Oproep tot solidariteit

B&W roepen alle Nieuwegeiners op hun steentje bij te dragen aan de hulp aan Oekraïne. Eerder kleurde Stadstheater De KOM al in de Oekraïense kleuren geel-blauw. Backhuijs: “Wij moedigen alle Nieuwegeiners aan om solidair te zijn. Kijk wat je kunt doen. Of het nu groot of klein is: laten we als Nieuwegeinse gemeenschap onze handen uit de mouwen steken om getroffen Oekraïners te helpen.”