Terrein waar woningbouw De Pinguin komt

De Pinguïn

Laatst bijgewerkt: 26 maart 2024

Vroeger stonden zwembad en gymzaal De Pinguïn in de wijk Vreeswijk. In 2019 zijn de gebouwen gesloopt. In het Woningbouwprogramma 2030 is deze locatie aangewezen voor woningbouw. Het gebied heeft in het Omgevingsplan de bestemming 'maatschappelijk'. Jutphaas Wonen gaat hier 18 woningen bouwen voor jongvolwassenen met een beperking, voor stichting Huis Mandala.

Voorbereidingen door de stichting

Stichting Huis Mandala is druk bezig met het selecteren van de toekomstige bewoners. Er zijn intakes geweest en huisbezoeken: elke aanmelding wordt grondig onderzocht. Verder is zorgverlener Amerpoort zich al aan het voorbereiden om een zorgteam op te bouwen. Wilt u zelf of kent u mensen die graag in dit initiatief zouden willen werken, dan kunt u contact opnemen met info@huismandala.nl.

Feestelijke ondertekening

Vanaf eind 2022 zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de (financiële) haalbaarheid van de plannen, met positieve resultaten. De gemeente heeft het principeverzoek goedgekeurd. Dit is een soort voorlopige vergunningsaanvraag op hoofdlijnen. Verschillende afdelingen van de gemeente, zoals verkeer, ruimtelijke ordening, stedenbouw en groen, hebben naar het verzoek gekeken. Het project past binnen de geldende regelgeving en beleidsrichtlijnen. Daarmee gaat het project definitief naar de volgende fase. Jutphaas Wonen en stichting Huis Mandala kunnen de schetsen verder uitwerken tot een definitief ontwerp.

Op 6 september 2023 was er een feestelijke ondertekening. Bekijk en lees het verslag van de bijeenkomst. In april/mei 2024 volgt een bijeenkomst om de gedetailleerde plannen te presenteren.

Planning

2026

Begin 2026 nemen naar verwachting de eerste bewoners hun intrek in Huis Mandala.

2025

Begin 2025 verwachten we dat de bouw kan beginnen. Eind dat jaar kan de oplevering van Huis Mandala zijn.

2024

Het ontwerp is afgestemd met de gemeente. De Commissie Omgevingskwaliteit Nieuwegein (welstand) is akkoord. Jutphaas Wonen verwacht in april of mei de gedetailleerde plannen te presenteren, samen met stichting Huis Mandala. Ze presenteren dan graag het ontwerp en kunnen de gemaakte keuzes toelichten. Op dit moment is Jutphaas Wonen bezig met de selectie van een aannemer. De rest van 2024 staat in het teken van de voorbereiding van de bouw en het aanvragen van de omgevingsvergunning.

2023

In het 1e kwartaal van 2023 is een zogenoemd principeverzoek ingediend. Het college van burgemeester en wethouders heeft eind juni positief gereageerd. Er werd een overeenkomst opgesteld die begin september is ondertekend. De ontwikkelende organisaties hebben daarna gewerkt aan het verder brengen van het plan.

Jutphaas Wonen en stichting Huis Mandala stemmen een en ander af met de gemeente. Dat gaat over allerlei zaken, bijvoorbeeld over het ontwerp en andere praktische afspraken. Zo is er een eerste gevelontwerp met de welstandscommissie besproken. En is samen met de afdeling groen bekeken hoe het gebouw ten opzichte van de bomen komt te staan, zodat er geen schade aan de platanen komt. Ook zijn er in de afgelopen periode sonderingen gedaan: grondboringen om te kijken hoe de grondopbouw is. Dit is belangrijk om te zien wat voor fundering er nodig is. Verder zijn de kadastrale grenzen ingemeten. Alle erfgrenzen zijn daarmee in beeld.

2022

De gemeente heeft in april een intentieovereenkomst getekend met wooninitiatief stichting Huis Mandala. Hier ging een digitale informatieavond aan vooraf op 18 januari, waar omwonenden kennis maakten met het initiatief. Op 21 april werden de eerste schetsen gepresenteerd in het Theehuys. Omwonenden konden feedback geven op de schetsen en in gesprek gaan met de stichting. Het verslag van beide bewonersbijeenkomsten vindt u terug bij Documenten.

De volgende stap was het onderzoeken van de (financiële) haalbaarheid en het verder uitwerken van de eerste schetsontwerpen. Deze ideeën zijn verder uitgewerkt in het 2e en 3e kwartaal van 2022. Ook werden een aantal onderzoeken gedaan. Zo zijn de bomen en grond op het terrein onderzocht. Uit het bomenonderzoek is gebleken dat de bomen op het perceel in principe kunnen blijven staan, als ze tijdens de bouw straks goed beschermd worden. Ook uit het grondonderzoek kwamen geen bijzonderheden.

2021

De gemeente heeft de eerste gesprekken gevoerd met mogelijke samenwerkingspartners. We hebben hierbij gekeken naar partners die passen bij de locatie en naar hun plannen.

Vragen en antwoorden

De locatie is opgenomen in het Woningbouwprogramma 2030 van gemeente Nieuwegein. De woningbouw moet ruimtelijk passend zijn voor de locatie. Het moet dus passen bij de huidige relatief lage woningen in de wijk.

Het wooninitiatief krijgt genoeg parkeerplaatsen, zodat zorgverleners en bezoekers geen gebruik hoeven te maken van openbare parkeerplaatsen. De bewoners zelf hebben geen auto.

Het uitgangspunt is dat de woningen kleinschalig en passend in de wijk moeten zijn. In het voorlopig ontwerp komt er 1 gebouw met 2 woonlagen, van ongeveer 6,5 meter hoog. Het initiatief van stichting Huis Mandala gaat uit van 18 bewoners. Zij zijn overdag op dagbesteding en in weekenden vaak bij hun ouders. Dat aantal is nodig om de zorg rond te krijgen. De kinderen hebben geen auto.

Meer veelgestelde vragen >