Terrein waar woningbouw De Pinguin komt

De Pinguïn

Laatst bijgewerkt: 19 september 2023

Vroeger stonden zwembad en gymzaal De Pinguïn in de wijk Vreeswijk. In 2019 zijn de gebouwen gesloopt. In het Woningbouwprogramma 2030 is deze locatie aangewezen voor woningbouw. Het geldende bestemmingsplan heeft de bestemming 'maatschappelijk'. Jutphaas Wonen gaat hier 18 woningen bouwen voor jongvolwassenen met een beperking, voor stichting Huis Mandala.

Feestelijke ondertekening

Vanaf eind 2022 zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de (financiële) haalbaarheid van de plannen, met positieve resultaten. De gemeente heeft het principeverzoek goedgekeurd. Dit is een soort voorlopige vergunningsaanvraag op hoofdlijnen. Verschillende afdelingen van de gemeente, zoals verkeer, ruimtelijke ordening, stedenbouw en groen, hebben naar het verzoek gekeken. Het project past binnen de geldende regelgeving en beleidsrichtlijnen. Daarmee gaat het project definitief naar de volgende fase. Jutphaas Wonen en stichting Huis Mandala kunnen de schetsen verder uitwerken tot een definitief ontwerp.

Op 6 september 2023 was er een feestelijke ondertekening. Bekijk en lees het verslag van de bijeenkomst.

Planning

2025

Verwachte oplevering Huis Mandala.

2024

Verwachte start van de bouw.

2023

In het 1e kwartaal van 2023 is een zogenoemd principeverzoek ingediend. Het college van burgemeester en wethouders heeft eind juni positief gereageerd. Er werd een overeenkomst opgesteld die begin september is ondertekend. De ontwerpen worden nu verder in detail uitgewerkt en wordt er een bouwplan gemaakt.

2022

De gemeente heeft in april een intentieovereenkomst getekend met wooninitiatief stichting Huis Mandala. Hier ging een digitale informatieavond aan vooraf op 18 januari, waar omwonenden kennis maakten met het initiatief. Op 21 april werden de eerste schetsen gepresenteerd in het Theehuys. Omwonenden konden feedback geven op de schetsen en in gesprek gaan met de stichting. Het verslag van beide bewonersbijeenkomsten vindt u terug bij Documenten.

De volgende stap was het onderzoeken van de (financiële) haalbaarheid en het verder uitwerken van de eerste schetsontwerpen. Deze ideeën zijn verder uitgewerkt in het 2e en 3e kwartaal van 2022. Ook werden een aantal onderzoeken gedaan. Zo zijn de bomen en grond op het terrein onderzocht. Uit het bomenonderzoek is gebleken dat de bomen op het perceel in principe kunnen blijven staan, als ze tijdens de bouw straks goed beschermd worden. Ook uit het grondonderzoek kwamen geen bijzonderheden.

2021

De gemeente heeft de eerste gesprekken gevoerd met mogelijke samenwerkingspartners. We hebben hierbij gekeken naar partners die passen bij de locatie en naar hun plannen.

Vragen en antwoorden

Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail naar depinguin@nieuwegein.nl.

Wat is het bestemmingsplan voor de locatie?

De huidige functie van het bestemmingsplan 'maatschappelijk' past bij het initiatief van stichting Huis Mandala.

De maximale bouwhoogte is verspreid over de locatie iets meer dan 6 of 3 meter, zoals de vorige bebouwing was. Ook ligt er een bouwvlak (een plek waarbinnen alleen maar gebouwd mag worden) op de plek waar de vorige bebouwing stond. De bouwregels hoeven niet te worden aangepast. De kleine afwijking van het huidige bestemmingsplan is waarschijnlijk toegestaan op basis van de ‘kruimelregeling’.

Als het bestemmingsplan wordt gewijzigd, worden belanghebbenden daar automatisch over geïnformeerd?

De gemeente zorgt er tijdens het proces voor dat u goed op de hoogte wordt gehouden en kunt meedenken. Ook als een vergunning of een nieuw bestemmingsplan nodig blijkt te zijn. Dit komt ook officieel op Officielebekendmakingen.nl te staan.

Is nieuwbouw met gelijke hoogte als het schippersinternaat passend in de wijk? Deze is hoger dan 6 meter.

In het huidige ontwerp komt er een gebouw met 2 woonlagen, met een bouwhoogte van ca. 6,5 meter.

Waarom komen er woningen op deze locatie?

De locatie is opgenomen in het woningbouwprogramma 2030 van gemeente Nieuwegein. De woningbouw moet ruimtelijk passend zijn voor de locatie. Het moet dus passen bij de huidige relatief lage woningen in de wijk.

Wat zijn de randvoorwaarden voor de bouw van woningen op deze locatie?

Het initiatief moet ruimtelijk passend zijn op deze locatie. Zo geldt bijvoorbeeld een maximale bouwhoogte van 3 meter aan de oost- en zuidkant en tot 6 meter hoogte aan de noord- en westkant. Een kleine afwijking van het huidige bestemmingsplan is waarschijnlijk toegestaan op basis van de ‘kruimelregeling’. In de schetsen die er nu liggen staan de eerste contouren van het plan met een mogelijke hoogte en mogelijke plek van de bebouwing, waarbij rekening is gehouden met de aansluiting ervan bij de huidige bebouwing in de wijk.

Blijven de platanen aan de Emmaweg behouden?

Ja. Uit het bomenonderzoek is gebleken dat dat de bomen op het perceel kunnen blijven staan, als ze tijdens de bouw straks goed beschermd worden.

De woningbouw zou eerst in een totaalplan worden meegenomen met de Willem-Alexanderschool. Wat zijn de plannen voor de school?

Dit is een apart project. De verwachting is dat de school gaat verhuizen. Als dit concreet wordt, gaan we ook kijken naar een nieuwe invulling van deze locatie.

Blijft het grasspeelveld achter de school voor de kinderen van de buurt? Wordt het niet gebruikt voor parkeerplaatsen?

Het grasspeelveld is geen onderdeel van dit project. Parkeerruimte voor de nieuwe bebouwing komt op het terrein zelf.

Hoe wordt er rekening gehouden met het grondwaterpeil/onttrekken van grondwater, vanwege verzakking van onze jaren 30-woningen?

We kunnen op dit moment nog niet zeggen hoe we hier in het vervolgtraject mee omgaan. Deze zorgen zijn wel bij ons bekend. We nemen dit mee in de verdere planvorming.

Worden onze huizen van tevoren geïnspecteerd, vanwege eventuele scheuren door de bouw?

Ja. Voorafgaand aan de bouw wordt de staat van de huizen in kaart gebracht, zodat we eventuele schade door de bouw kunnen bepalen.

Gemeenten moeten een aanbestedingsprocedure starten voor de verkoop van grond aan projectontwikkelaars. Hoe geeft de gemeente hier invulling aan?

Wij houden bij het vervolgproces inderdaad rekening met dit arrest van de Hoge Raad. Dit betekent dat we goed moeten motiveren waarom we aan een specifieke partij grond verkopen.

Moet de toerit naar de parkeerplaatsen 2-richtingen-breed worden?

Nee, voor een inrit voor het parkeren is het niet wettelijk verplicht dat er in 2 richtingen tegelijk gereden kan worden. Wel is het nodig om bij het huidige ontwerp genoeg ruimte te maken om voor de parkeerplaatsen te kunnen draaien.

Over de bouwperiode zijn veel vragen gesteld. Op de meeste vragen hebben we nu nog geen antwoord. De vragen staan hieronder op een rij. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal dit worden gecommuniceerd.

  • Waar komt het bouwverkeer langs?
  • Welke maatregelen worden genomen tijdens de bouw om onze woningen te beschermen, zowel wat de bouw betreft als het transport door zware voertuigen?
  • Hoeveel/hoelang krijgen we overlast van de bouw, ook gezien er nu veel wordt thuisgewerkt?
  • Welke dagen en tijden wordt er gewerkt?
  • Kunnen omwonenden een commerciële bijdrage leveren? Bijvoorbeeld in het kader van Koop lokaal Nieuwegein?

Hoe wordt schade aan de woningen voorkomen en welke inbreng heeft de gemeente daarin?

Bij het slopen van het zwembad en de gymzaal hebben bewoners overlast gehad en schade aan hun woning gekregen. Deze ervaringen zijn bij ons bekend. Voordat de bouw begint, maken we duidelijke afspraken met de projectontwikkelaar over bijvoorbeeld de manier van heien, om overlast en eventuele schade door de bouw te voorkomen.

De gemeente kijkt bij elk initiatief naar de parkeerbehoefte. Wat is er nodig en wat is de parkeerdruk in de wijk? Bij dit initiatief zal de parkeerbehoefte lager liggen, omdat de nieuwe bewoners geen auto hebben. Uiteraard krijgen ze wel bezoek, daar zullen de parkeernormen op van toepassing zijn. Dit betekent dat deze waarschijnlijk lager ligt dan de standaard norm bij woningbouw. We onderzoeken nog hoe dit precies wordt ingevuld. De parkeerplaatsen voor de nieuwe woningen komen in ieder geval op het terrein van de locatie zelf.

Verandert de parkeerdruk in de wijk?

Het wooninitiatief krijgt genoeg parkeerplaatsen, zodat zorgverleners en bezoekers geen gebruik hoeven te maken van openbare parkeerplaatsen. De bewoners zelf hebben geen auto.

De parkeerdruk in de buurt is hoog. Kan er op het terrein extra parkeerruimte voor de buurt komen?

Het is niet haalbaar om op het terrein extra parkeerplaatsen voor de buurt aan te leggen. Op het terrein komen parkeerplaatsen voor de zorgverleners en bezoekers van het wooninitiatief. Zij hoeven dan geen gebruik te maken van openbare parkeerplaatsen en zullen de parkeerdruk in de wijk niet moeten verhogen.

Achter het internaat ligt parkeerruimte die misschien niet volledig wordt gebruikt. Is de gemeente daarover in overleg?

Dit is op dit moment niet in beeld bij de gemeente. Het wordt meegegeven aan de algehele ontwikkeling van de wijk, om te kijken of een oplossing kan worden gevonden.

Waar komt de ingang van het terrein?

Volgens de laatste schetsen komt de inrit van de parkeerplaatsen in de hoek van de Emmaweg. De entree van het gebouw komt halverwege de Emmaweg, aan de oostkant van het gebouw.

Moet de toerit naar de parkeerplaatsen 2-richtingen-breed worden?

Nee, voor een inrit voor het parkeren is het niet wettelijk verplicht dat er in 2 richtingen tegelijk gereden kan worden. Wel is het nodig om bij het huidige ontwerp genoeg ruimte te maken om voor de parkeerplaatsen te kunnen draaien.

Gaat het om volwassen kinderen?

Ja, de bewoners van Huis Mandala zijn tussen de 18 en 35 jaar oud.

Worden de bewoners begeleid of wonen ze zelfstandig?

De bewoners worden begeleid met 24-uurszorg. Het gaat waarschijnlijk om 2 groepen, die zowel nachtzorg als zorg overdag krijgen.

Wordt het 1 groot gebouw of meerdere appartementen?

Volgens het huidige ontwerp komt er 1 gebouw met 2 woonlagen. Daarin komen eigen woonunits voor de bewoners en gezamenlijke ruimtes. Naast dat gebouw staat in de huidige schetsen een klein schuurtje voor opslag getekend.

Hoe groot en hoog wordt de nieuwbouw?

Het uitgangspunt is dat de woningen kleinschalig en passend in de wijk moeten zijn. In het voorlopig ontwerp komt er 1 gebouw met 2 woonlagen, van ongeveer 6,5 meter hoog. Het initiatief van stichting Huis Mandala gaat uit van 18 bewoners. Zij zijn overdag op dagbesteding en in weekenden vaak bij hun ouders. Dat aantal is nodig om de zorg rond te krijgen. De kinderen hebben geen auto.

Een eerder bouwproject van de stichting is niet gelukt. Hoe zeker is het dat deze locatie wel een succes kan worden?

Stichting Huis Mandala is eerder betrokken bij een project in Hoeverijk, vlakbij de Blokhoeve. Ze konden hier misschien studio’s krijgen voor hun kinderen. Ze zijn echter op zoek naar een plek waar hun kinderen bij elkaar kunnen wonen. Het liefst zo laagdrempelig mogelijk, zonder galerij met afzonderlijke bewoners. Daarom is de stichting toen niet doorgegaan met de verkenning. Ze zijn op zoek naar een huiselijke, gedeelde omgeving waar meer verbinding is tussen de bewoners.

Komen er naast de bewoners van de stichting ook nog andere bewoners op de locatie?

In het huidige ontwerp komt er alleen een gebouw voor stichting Huis Mandala, waar 18 kinderen kunnen wonen.

Verkoopt de gemeente de grond aan stichting Huis Mandala?

Stichting Huis Mandala werkt samen met woningbouwcorporatie Jutphaas, waar ze de woningen van gaan huren. Jutphaas Wonen koopt dus de grond van de gemeente. Dat verandert niets aan de manier waarop we de omgeving willen blijven betrekken.

Hoelang duurt de verkenningsperiode?

De verkenningsfase lag ter besluitvorming vóór de verkiezingen in maart 2022. Hieruit bleek of de gemeente verder in gesprek ging met stichting Huis Mandala en wat de contouren zijn van het plan.

Was er een alternatief plan of was dit het enige plan?

Het Huis Mandala was het eerste initiatief dat we hebben onderzocht en wat ook het meest bleek aan te sluiten op de kaders die de gemeente vooraf had bepaald. De gemeente Nieuwegein, stichting Huis Mandala en woningcorporatie Jutphaas Wonen zijn overeengekomen om het plan te gaan uitvoeren.

Wie of wat bepaalt of dit doorgaat?

Het college heeft bepaald dat ze het concept op hoofdlijnen passend vond voor de locatie. Daarna is de gemeente met de buurt in gesprek gegaan over de verdere invulling van de plannen. Op meerdere momenten in het proces was en is inspraak mogelijk. 

Moet een initiatief financieel sluitend zijn voor de gemeente?

De gemeente werkt mee aan het plan als dit financieel kansrijk is. We geven geen vergunning voor iets dat niet financieel haalbaar is.

Kan er eerst een plan worden goedgekeurd dat financieel haalbaar is, voordat er aanpassingen worden gedaan aan het bestemmingplan?

We gaan pas de procedure in als er voldoende zicht is op de haalbaarheid van de plannen. Dit betekent niet dat de plannen al volledig zijn uitgewerkt. Maar wel dat zo zeker mogelijk is dat het plan (financieel) haalbaar is, voordat het bestemmingsplan wordt gewijzigd.

Hoe ziet de gemeente de participatie voor zich?

We hebben al veel inbreng gekregen vanuit de omgeving tijdens de bewonersavonden. Dit blijven we meenemen om te kijken welke vorm van participatie het beste aansluit bij de wensen van omwonenden. Als de volgende stap wordt gezet, gaan we opnieuw met elkaar in gesprek over het vervolg.

Hoe ziet de gemeente het proces naar de buurtbewoners?

We leggen in dit project de nadruk op participeren en niet alleen op informeren. Dit houdt bijvoorbeeld in dat we samen met de buurt naar de schetsen kijken.