Terrein waar woningbouw De Pinguin komt

De Pinguïn

Laatst bijgewerkt: 17 mei 2023

Vroeger stonden zwembad en gymzaal De Pinguïn in de wijk Vreeswijk. In 2019 zijn de gebouwen gesloopt. In het woningbouwprogramma 2030 is deze locatie aangewezen voor woningbouw. Het geldende bestemmingsplan heeft de bestemming 'maatschappelijk'. Op 6 april 2022 heeft de gemeente een intentieovereenkomst getekend met Stichting Huis Mandala en Jutphaas Wonen om hier woningen te bouwen voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.

Lees meer over de mensen achter Stichting Huis Mandala

Zijn de plannen haalbaar?

De gemeente is momenteel druk in gesprek met de betrokken partijen om de haalbaarheid te onderzoeken. Vanuit de omgeving zijn veel hartverwarmende reacties gekomen op het voorstel van woningen voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Verschillende adviseurs vanuit de gemeente kijken hoe het initiatief werkelijkheid kan worden. Medewerkers van de afdelingen verkeer, ruimtelijke ordening, stedenbouw en groen praten mee. Ook de initiatiefnemers van het plan (Jutphaas Wonen en Huis Mandala) doen mee in het overleg. Op 21 april 2022 en 18 januari 2023, hebben omwonenden input gegeven. Deze wensen nemen we natuurlijk mee in de gesprekken.

Planning

2021

De gemeente heeft de eerste gesprekken gevoerd met mogelijke samenwerkingspartners. We hebben hierbij gekeken naar partners die passen bij de locatie en naar hun plannen.

2022

De gemeente heeft in april een intentieovereenkomst getekend met wooninitiatief Stichting Huis Mandala. Hier ging een digitale informatieavond aan vooraf op 18 januari, waar omwonenden kennis maakten met het initiatief. Op 21 april werden de eerste schetsen gepresenteerd in het Theehuys. Omwonenden konden feedback geven op de schetsen en in gesprek gaan met de stichting.

De volgende stap is het onderzoeken van de (financiële) haalbaarheid en het verder uitwerken van de eerste schetsontwerpen. Deze ideeën zijn verder uitgewerkt in het 2e en 3e kwartaal van 2022. Ook werden een aantal onderzoeken gedaan. Zo zijn de bomen en grond op het terrein onderzocht. Uit het bomenonderzoek is gebleken dat de bomen op het perceel in principe kunnen blijven staan, als ze tijdens de bouw straks goed beschermd worden. Ook uit het grondonderzoek kwamen geen bijzonderheden.

2023

In het 1e kwartaal van 2023 is een zogenoemd principeverzoek ingediend. De gemeente heeft formeel een globale aanvraag voor het project gekregen. Daarin worden de plannen in grote lijnen uitgelegd. Verschillende afdelingen van de gemeente gaan naar dit principeverzoek kijken. Wordt er positief op gereageerd en besluit het college van burgemeester en wethouders ook positief, dan kan een overeenkomst worden opgesteld. Als dit gebeurt, gaat het project definitief naar de volgende fase.

2024

Verwachte start van de bouw.

2025

Verwachte oplevering Huis Mandala.

Vragen en antwoorden

Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail naar depinguin@nieuwegein.nl.

Wat is het bestemmingsplan voor de locatie?

De huidige functie van het bestemmingsplan 'maatschappelijk' past bij het initiatief van stichting Huis Mandala.

De maximale bouwhoogte is verspreid over de locatie 6 of 3 meter, zoals de vorige bebouwing was. Ook ligt er een bouwvlak (een plek waarbinnen alleen maar gebouwd mag worden) op de plek waar de vorige bebouwing stond. Het kan zijn dat de bouwregels worden aangepast, bijvoorbeeld de maximale bouwhoogte of de locatie van het bouwvlak. Als wordt afgeweken van het huidige bestemmingsplan, is daar een vergunning of nieuw bestemmingsplan voor nodig. Dit zal duidelijk worden in kwartaal 2 en 3, als de ontwerpfase start.

Als het bestemmingsplan wordt gewijzigd, worden belanghebbenden daar automatisch over geïnformeerd?

De gemeente zorgt er tijdens het proces voor dat u goed op de hoogte wordt gehouden en kunt meedenken. Ook als een vergunning of een nieuw bestemmingsplan nodig blijkt te zijn. Dit komt ook officieel op Officielebekendmakingen.nl te staan.

Is nieuwbouw met gelijke hoogte als het schippersinternaat passend in de wijk? Deze is hoger dan 6 meter.

We kunnen hier op dit moment nog geen uitspraken over doen. Dit wordt in de verkenningsfase verder onderzocht. We nemen de wensen uit de informatiebijeenkomst hierin mee. Na deze fase volgt een besluit over een plan op hoofdlijnen. Over dit plan en de uitwerking daarvan gaan we vervolgens weer met de buurt in gesprek.

Wat zijn de randvoorwaarden voor de bouw van woningen op deze locatie?

Het initiatief moet ruimtelijk passend zijn op deze locatie. Waar de nieuwe bebouwing precies komt en hoe hoog dit wordt, is nog niet duidelijk. Daarom doorlopen we op dit moment een verkenningsfase en hebben we in een startbijeenkomst wensen opgehaald bij omwonenden.

Na de verkenningsfase volgt een besluit over een plan op hoofdlijnen. In dit plan staan de eerste contouren van het plan met een mogelijke hoogte en mogelijke plek van de bebouwing. Hierover gaan we vervolgens weer met omwonenden in gesprek. Het uitgangspunt is dat de gemaakte keuzes aansluiten bij de huidige bebouwing in de wijk.

Blijven de platanen aan de Emmaweg behouden?

Ja, het uitgangspunt is om deze bomen te behouden. Er komt een bomenonderzoek om te bekijken welk type bomen dit zijn, hoe gezond ze zijn en hoe ze op een goede manier behouden kunnen worden.

De woningbouw zou eerst in een totaalplan worden meegenomen met de Willem-Alexanderschool. Wat zijn de plannen voor de school?

Dit is een apart project. De verwachting is dat de school over ongeveer 3 jaar verhuist. Als dit dichterbij komt, gaan we ook kijken naar een nieuwe invulling van deze locatie.

Blijft het grasspeelveld achter de school voor de kinderen van de buurt? Wordt het niet gebruikt voor parkeerplaatsen?

Het grasspeelveld is geen onderdeel van dit project. Parkeerruimte voor de nieuwe bebouwing komt op het terrein zelf.

Hoe wordt er rekening gehouden met het grondwaterpeil/onttrekken van grondwater, vanwege verzakking van onze jaren 30-woningen?

We kunnen op dit moment nog niet zeggen hoe we hier in het vervolgtraject mee omgaan. Deze zorgen zijn wel bij ons bekend. We nemen dit mee in de verdere planvorming.

Worden onze huizen van tevoren geïnspecteerd, vanwege eventuele scheuren door de bouw?

Ja. Voorafgaand aan de bouw wordt de staat van de huizen in kaart gebracht, zodat we eventuele schade door de bouw kunnen bepalen.

Gemeenten moeten een aanbestedingsprocedure starten voor de verkoop van grond aan projectontwikkelaars. Hoe geeft de gemeente hier invulling aan?

Wij houden bij het vervolgproces inderdaad rekening met dit arrest van de Hoge Raad. Dit betekent dat we goed moeten motiveren waarom we aan een specifieke partij grond verkopen.

Over de bouwperiode zijn veel vragen gesteld. Op de meeste vragen hebben we nu nog geen antwoord. De vragen staan hieronder op een rij. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal dit worden gecommuniceerd.

  • Waar komt het bouwverkeer langs?
  • Welke maatregelen worden genomen tijdens de bouw om onze woningen te beschermen, zowel wat de bouw betreft als het transport door zware voertuigen?
  • Hoeveel/hoelang krijgen we overlast van de bouw, ook gezien er nu veel wordt thuisgewerkt?
  • Welke dagen en tijden wordt er gewerkt?
  • Kunnen omwonenden een commerciële bijdrage leveren? Bijvoorbeeld in het kader van Koop lokaal Nieuwegein?

Hoe wordt schade aan de woningen voorkomen en welke inbreng heeft de gemeente daarin?

Bij het slopen van het zwembad en de gymzaal hebben bewoners overlast gehad en schade aan hun woning gekregen. Deze ervaringen zijn bij ons bekend. Voordat de bouw begint, maken we duidelijke afspraken met de projectontwikkelaar over bijvoorbeeld de manier van heien, om overlast en eventuele schade door de bouw te voorkomen.

De gemeente kijkt bij elk initiatief naar de parkeerbehoefte. Wat is er nodig en wat is de parkeerdruk in de wijk? Bij dit initiatief zal de parkeerbehoefte lager liggen, omdat de nieuwe bewoners geen auto hebben. Uiteraard krijgen ze wel bezoek, daar zullen de parkeernormen op van toepassing zijn. Dit betekent dat deze waarschijnlijk lager ligt dan de standaard norm bij woningbouw. We onderzoeken nog hoe dit precies wordt ingevuld. De parkeerplaatsen voor de nieuwe woningen komen in ieder geval op het terrein van de locatie zelf.

Op onderstaande vragen kunnen we op dit moment nog geen antwoord geven. Deze input wordt meegenomen in de eerste schetsen van een ontwerp. Zodra hier een antwoord op is, wordt dit met u gedeeld.

  • De parkeerdruk is al behoorlijk groot. Krijgt de Prins Johan Frisostraat ook een parkeerfunctie voor nieuwe bewoners?
  • Waar komt de ingang van het terrein?
  • Is er gedacht aan de huidige parkeersituatie, waar parkeren al vrij lang problematisch is met meer auto’s dan woningen? Misschien had een stukje van het terrein gebruikt kunnen worden als parkeerterrein?
  • Is het mogelijk om extra parkeerruimte mee te nemen in het projectontwerp, bijvoorbeeld door ondergrondse of extra inpandige parkeervoorzieningen?
  • Welke gedachten zijn er over het oplossen van de toenemende parkeerdruk?

Achter het internaat ligt parkeerruimte die misschien niet volledig wordt gebruikt. Is de gemeente daarover in overleg?

Dit is op dit moment niet in beeld bij de gemeente. Het wordt meegegeven aan de algehele ontwikkeling van de wijk, om te kijken of een oplossing kan worden gevonden.

Gaat het om volwassen kinderen?

Ja, de bewoners van Huis Mandala zijn tussen de 18 en 35 jaar oud.

Worden de bewoners begeleid of wonen ze zelfstandig?

De bewoners worden begeleid met 24-uurszorg. Het gaat waarschijnlijk om 2 groepen, die zowel nachtzorg als zorg overdag krijgen.

Wordt het 1 groot gebouw of meerdere appartementen?

Dit is nog niet duidelijk. Dit hangt ook af van de wensen van de stichting.

Hoe groot en hoog wordt de nieuwbouw?

Dat is op het moment nog niet duidelijk. Het uitgangspunt is dat de woningen kleinschalig en passend in de wijk moeten zijn. De precieze aantallen weten we nog niet. Het initiatief van stichting Huis Mandala gaat om 16 tot 18 bewoners. Zij zijn overdag op dagbesteding en in weekenden vaak bij hun ouders. Dat aantal is nodig om de zorg rond te krijgen. De kinderen hebben geen auto.

Een eerder bouwproject van de stichting is niet gelukt. Hoe zeker is het dat deze locatie wel een succes kan worden?

Stichting Huis Mandala is eerder betrokken bij een project in Hoeverijk, vlakbij de Blokhoeve. Ze konden hier misschien studio’s krijgen voor hun kinderen. Ze zijn echter op zoek naar een plek waar hun kinderen bij elkaar kunnen wonen. Het liefst zo laagdrempelig mogelijk, zonder galerij met afzonderlijke bewoners. Daarom is de stichting toen niet doorgegaan met de verkenning. Ze zijn op zoek naar een huiselijke, gedeelde omgeving waar meer verbinding is tussen de bewoners.

Komen er naast de bewoners van de stichting ook nog andere bewoners op de locatie?

De gemeente is op het moment alleen in gesprek met stichting Huis Mandala, die tussen de 16 en 18 bewoners op het oog heeft. Mocht er in de vervolgfase blijken dat er nog ruimte is voor andere bewoners die past binnen de kleinschaligheid van de locatie, dan zou dat misschien kunnen. De eerste focus ligt op de verkenning met de stichting.

Verkoopt de gemeente de grond aan stichting Huis Mandala?

Stichting Huis Mandala wil met een woningbouwcorporatie werken, waar ze de woningen van gaan huren. Dat verandert niets aan de manier waarop we de omgeving willen blijven betrekken.

Hoelang duurt de verkenningsperiode?

De verkenningsfase ligt ter besluitvorming vóór de verkiezingen in maart 2022. Hieruit zal blijken of de gemeente verder in gesprek gaat met stichting Huis Mandala en wat de contouren zijn van het plan.

Is er al een alternatief plan of is dit het enige plan?

De gemeente Nieuwegein, Stichting Huis Mandala en woningcorporatie Jutphaas Wonen hebben een intentieovereenkomst getekend. Daarin spreken de partijen uit dat ze dit plan in principe samen willen gaan uitvoeren.

Wie of wat bepaalt of dit doorgaat?

Het college heeft bepaald dat ze het concept op hoofdlijnen passend vindt voor de locatie. Daarna zijn we met de buurt in gesprek gegaan over de verdere invulling van de plannen. Op meerdere momenten in het proces was en is inspraak mogelijk. Uiteindelijk besluit de gemeente of dit project doorgaat.

Moet een initiatief financieel sluitend zijn voor de gemeente?

De gemeente werkt mee aan het plan als dit financieel kansrijk is. We geven geen vergunning voor iets dat niet financieel haalbaar is.

Kan er eerst een plan worden goedgekeurd dat financieel haalbaar is, voordat er aanpassingen worden gedaan aan het bestemmingplan?

We gaan pas de procedure in als er voldoende zicht is op de haalbaarheid van de plannen. Dit betekent niet dat de plannen al volledig zijn uitgewerkt. Maar wel dat zo zeker mogelijk is dat het plan (financieel) haalbaar is, voordat het bestemmingsplan wordt gewijzigd.

Hoe ziet de gemeente de participatie voor zich?

We hebben al veel inbreng gekregen vanuit de omgeving tijdens de bewonersavonden. Dit nemen we mee om te kijken welke vorm van participatie het beste aansluit bij de wensen van omwonenden. Als de verkenningsperiode is afgelopen en de volgende stap wordt gezet, gaan we opnieuw met elkaar in gesprek over het vervolg.

Hoe ziet de gemeente het proces naar de buurtbewoners?

We leggen in dit project de nadruk op participeren en niet alleen op informeren. Dit houdt bijvoorbeeld in dat we samen met de buurt naar de eerste schetsen kijken.