Kabels en leidingen

Bent u een telecommunicatiebedrijf en gaat u kabels aanleggen, onderhouden of opruimen? Of bent u leverancier van gas, water of elektriciteit (nutsbedrijf) en moet u werkzaamheden verrichten in onze gemeente? Op deze pagina leest u informatie over de regels waar u zich aan moet houden. Deze regels gelden ook voor bedrijven die in opdracht werkzaamheden uitvoeren.

Wet WIBON

Op meldingen voor graafwerkzaamheden is de Wet informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en Netwerken (WIBON) van toepassing. In de WIBON staat wanneer bedrijven en particulieren wettelijk verplicht zijn om hun graafwerkzaamheden te melden bij het Kadaster. Dit om schade aan kabels en leidingen te voorkomen. Meer informatie vindt u op de pagina over de WIBON.

Kabels

Voor de aanleg, het verleggen en/of verwijderen van telecommunicatiekabels en voor het aanbrengen van handholes gelden regels. Die zijn vastgelegd in de Telecommunicatieverordening en in het Uitvoeringsbesluit Telecommunicatieverordening. Meld werkzaamheden aan het telecommunicatienetwerk altijd bij de coördinator kabels en leidingen. U heeft een melding nodig om een instemmingsbesluit op grond van Telecommunicatieverordening gemeente Nieuwegein te krijgen. Het hoofd Openbaar Domein verleent deze instemmingsbesluiten namens burgemeester en wethouders. Hieronder leest u meer over de melding en het instemmingsbesluit.

Een melding doen

Bent u een exploitant van een telecommunicatienetwerk? Dan moet u een melding doen voordat u werkzaamheden aan het telecommunicatienetwerk gaat uitvoeren. Dit geldt ook als u als bedrijf in eigen naam en voor eigen rekening kabels voor een telecommunicatienetwerk aanlegt, in stand houdt en opruimt, zonder dat u zelf exploitant van dat telecommunicatienetwerk bent.

U meldt via het registratiesysteem het feitelijke begin en einde van uw werkzaamheden. U bereikt de helpdesk van het registratiesysteem via:

 support@andes.nl

 (088) 210 03 50

Wanneer melden?

Meld uw werk uiterlijk 4 weken voor u aan het werk gaat. Wij raden u aan om ruim van tevoren met de coördinator kabels en leidingen van de afdeling Openbaar Domein te overleggen over de uit te voeren werkzaamheden. Dit geldt zeker wanneer het om ingewikkelde, grootschalige projecten gaat.

Een melding voor werkzaamheden van niet ingrijpende aard

 • Werkzaamheden aan uw telecommunicatienetwerk met een tracélengte van minder dan 1 meter (met uitzondering van de plaatsing van handholes) die niet een ernstige belemmering of storing oplossen.
 • Het aanbrengen of verwijderen van kabels in en vanuit eerder aangebrachte voorzieningen.

Een melding om een instemmingsbesluit te verkrijgen

 • In een instemmingsbesluit staan de voorwaarden waaronder u werkzaamheden aan uw telecommunicatienetwerk kunt uitvoeren.

Een melding in geval van ernstige belemmeringen en storingen

 • Zijn er spoedeisende werkzaamheden nodig door een ernstige belemmering of storing? Meld deze dan direct bij de coördinator kabels en leidingen, voor de start van het werk. Met een ernstige belemmering of storing bedoelen we bijvoorbeeld een kabelbreuk waardoor abonnees van het telecommunicatienetwerk geen verbinding meer hebben (onderbroken verbinding).

Geef de melding na afloop via het registratiesysteem door aan de coördinator kabels en leidingen.

Houd ook rekening met de directe omgeving waar u werkzaamheden uitvoert. Denk aan de bewoners of bedrijven in de buurt. De gemeente wil dat u hen zo vroeg mogelijk informeert over werkzaamheden waar zij misschien overlast van krijgen en bereikbaar bent voor vragen. Lees meer op de pagina Participatie.

Kosten

 • Vergunning kabels en leidingen: € 629,20
 • Vaste legeskosten: € 619,70
 • Prijs per strekkende meter: € 1,30
 • Als er overleg met andere partijen nodig is: € 178,60
 • Plaatsen handhole: € 42,10 per stuk

Instemmingsbesluit

Wij proberen om uw instemmingsbesluit zo snel mogelijk af te handelen. Is uw melding op tijd en heeft u ook met de coördinator kabels en leidingen overlegd? Dan heeft u binnen 8 weken een instemmingsbesluit van ons.

Procedure

 • U doet uiterlijk 4 weken voor de start van de werkzaamheden een melding bij de coördinator kabels en leidingen. Mogelijk heeft u daarvoor al overlegd met elkaar. 
 • De coördinator kabels en leidingen neemt uw melding in behandeling en beslist of u een instemmingsbesluit krijgt.
 • Vraag een vergunning voor een tijdelijke verkeersmaatregel aan op het LTC Platform. U heeft hiervoor een inlogaccount nodig.
 • Het kan zijn dat u een BLVC-plan nodig heeft.
 • Krijgt u een instemmingsbesluit of vergunning? Dan publiceren we dit via de openbare bekendmakingen. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit. U mag dan toch gebruikmaken van uw vergunning. Let op: dit kan anders zijn als een belanghebbende naar de rechter gaat.