Bodembeleid

Het bodembeleid staat beschreven in het Omgevingsplan van Nieuwegein. 

Voor het hergebruik van grond en bagger zijn er 2 kaarten: de bodemkwaliteitskaart en de bodemfunctieklassenkaart. Hiermee kunnen saneringscriteria, de mogelijkheden voor hergebruik van grond en het toepassen van grond en bagger worden bepaald. Ook is er een nota als toelichting op de kaarten. 

Bodemkwaliteitskaart

Kaart met de kwaliteit van de grond in Nieuwegein, weergegeven in zones. Deze kaart is gebaseerd op bodemonderzoek tot en met 2019. De kaart is in 2020 aangevuld met lokale maximale waarden voor PFAS.

Download kaart (pdf, 626 KB)

Bij de bodemkwaliteitskaart horen ook de kaarten waarop bodemkwaliteitszones zijn weergegeven. En kaarten met te verwachten kwaliteit bij ontgraving en toegestane kwaliteit bij toepassing van de grond. U kunt ze hieronder downloaden.

De bodemkwaliteitskaart is alleen geldig voor locaties die niet verdacht zijn voor bodemverontreiniging. Deze informatie kan in de loop van de tijd veranderen en vindt u daarom niet op de kaart. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar bodem@nieuwegein.nl.

Bodeminformatie

U kunt ook geautomatiseerd bodeminformatie opvragen voor uw locatie.

Bodemfunctieklassenkaart

Dit is een kaart waarin per gebied de bodemfunctie is weergegeven. De bodemfunctie geeft weer welke minimale kwaliteit van de bodem past bij de functie.

Download kaart (pdf, 616 KB)

Toelichting op de kaarten

Sinds de Omgevingswet valt het bodembeleid van de gemeente onder het Omgevingsplan. De bestaande Nota bodembeheer en bijbehorende stukken zijn een toelichting op het gebruik van de bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart bij graafwerkzaamheden en het toepassen van grond en slib. De toelichting bestaat uit de volgende documenten:

Deze teksten bevatten nog verwijzingen naar de oude wet- en regelgeving en worden op op den duur in aangepaste vorm in het Omgevingsplan opgenomen.  

PFAS

In 2020 is er een aanvullende notitie en bodemkwaliteitskaart voor PFAS vastgesteld. 

In de kaarten hierboven is rekening gehouden met de in de Nieuwegeinse bodem gemeten PFAS-gehalten.

Meer over PFAS >