Zonnepanelen of zonnecollectoren plaatsen

Als u op uw eigen pand zélf energie wilt opwekken met behulp van zonnecollectoren of zonnepanelen, dan kan er een omgevingsvergunning nodig zijn (bijvoorbeeld bij het plaatsen op een monument). Lees daarvoor de Rijksbrochure.

Let erop dat de opbrengst van zonnepanelen of zonnecollectoren kan afnemen als er sprake is van schaduw van omliggende bomen/gebouwen. In Nieuwegein zijn we zuinig op onze bomen. De kans dat een boom gekapt kan worden vanwege verminderde opbrengst van zonnepanelen/zonnecollectoren is klein.

Ga na of vergunningsvrij zonnecollectoren of zonnepanelen kunnen worden geplaatst: op www.omgevingsloket.nl. Dat is ook de plek waar u een omgevingsvergunning kunt aanvragen als uit de check blijkt dat dit vereist is.

Is er een omgevingsvergunning nodig dan kunt u ervoor kiezen om eerst een principeaanvraag (vooroverleg) in te dienen. Op basis van uw schets en foto's beoordeelt een casemanager of de aanvraag haalbaar is. U hoeft dan nog geen officiële tekeningen aan te leveren.

Indien u een omgevingsvergunning nodig heeft (zie meer onder het kopje "Wat moet ik doen?", staan de kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag vermeld in het legesdocument bouwen. Let op: er kunnen meerdere categorieën van toepassing zijn.

Als u via www.omgevingsloket.nl (OLO) een aanvraag indient, dan vindt u daar ook welke bijlage(n) u moet indienen. Bijlagen zoals tekeningen voegt u daar toe. Er staat een checklist op OLO, zodat u kunt controleren of u alle vereiste gegeven heeft ingediend.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt dan:

  • ontvangt u van de gemeente binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging;
  • vraagt de gemeente u eventueel om aanvullende gegevens toe te sturen;
  • beslist de gemeente binnen acht weken. Deze beslistermijn kan bij ingewikkelder en omstreden onderwerpen eenmalig met zes weken worden verlengd.
  • kunt u starten met bouwen op het moment dat de omgevingsvergunning is verleend. Let op: het bouwen voordat de bezwaar- en beroepsperiode is afgelopen is op eigen risico;
  • vermeldt de gemeente in de informatie die u ontvangt, de bezwaar en beroepsmogelijkheden;
  • controleert de gemeente of u volgens de omgevingsvergunning bouwt.

Er moet altijd worden voldaan aan het Bouwbesluit, ook als u geen vergunning nodig heeft. U bent daar zelf verantwoordelijk voor. Vraag dit dus na bij uw aannemer.

Als u een vergunningsaanvraag doet, dan toets de gemeente uw aanvraag aan:

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden moet worden voldaan aan de (voorschriften in) de omgevingsvergunning.

Tips!

Bij vragen, neem contact op met het duurzaamheidsloket via telefoonnummer 14 030 of per mail: duurzaamheidsloket@nieuwegein.nl.