Woonwijs

Gemeente Nieuwegein vindt het belangrijk dat iedereen een geschikte woning in Nieuwegein kan vinden. Ook als je zorg of hulp nodig hebt. Samen met een groot aantal organisaties zetten wij ons daarom in voor het verbeteren van de combinatie wonen, zorg en welzijn. Dit doen wij binnen het programma Woonwijs. Met Woonwijs willen we ervoor zorgen dat inwoners langer of weer zelfstandig kunnen wonen en leven.

Voor wie

De projecten van Woonwijs zijn speciaal bedoeld voor:

  • Ouderen (ook met dementie)
  • Mensen met een bepaalde kwetsbaarheid (waaronder jongeren en mensen vanuit Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen)

Woonprojecten

Woonwijs zet zelf woonprojecten op, maar sluit ook aan bij bestaande initiatieven. Hieronder ziet u een aantal projecten. 

Cirkels van 400 meter rondom belangrijke voorzieningen zoals winkels, openbaar vervoer en een gezondheidscentrum. Hierbinnen ontwikkelen we levensloopbestendige woningen. We verbeteren de toegankelijkheid van de openbare ruimte.

In 2022 opende bijvoorbeeld gezondheidshuis de Componist.

Bij nieuwbouw krijgt levensloopbestendigheid extra aandacht. Dit doen we onder andere bij de projecten Deventerschans, Middenblok, City en Rijnhuizen.

Senioren kunnen langer zelfstandig wonen in zorgwoningen dichtbij winkels, een gezondheidscentrum en openbaar vervoer. Waar nodig zorgen we voor aanpassingen in huis.

Lees meer op de pagina Verzorgd Wonen.

Onze wooncoaches ondersteunen senioren bij het doorstromen van een grote woning naar een beter passende woning. Zij doen dit in samenwerking met de verhuisconsulent van de woningcorporaties. 

Lees meer over de wooncoaches: De wooncoach helpt inwoners op weg

In deze woonvorm wonen verschillende doelgroepen met en door elkaar. Bijvoorbeeld statushouders, spoedzoekers, jongeren die psychisch kwetsbaar zijn en reguliere huurders. Zij vormen samen een gemeenschap. In Nieuwegein zijn 2 van dit soort woonprojecten: Meanderpark en Inn Between.

Lees het verhaal van Laura (26): Van Inn Between naar Meanderpark

We willen dat mensen die uitstromen vanuit MOBW zoveel mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Vaak gaat het om alleenstaanden die een nieuwe start maken. We zorgen voor kleine en betaalbare woningen voor deze groep.

Projecten zijn bijvoorbeeld de Pitstop, Kamers met Kansen en Kamers met Aandacht.

We stimuleren woonzorginitiatieven vanuit inwoners, zoals Huis Mandala. Deze groep ouders van jongvolwassenen met een verstandelijke beperking zocht een plek in de stad voor hun kinderen. Door hen in contact te brengen met een van de woningcorporaties is er nu een locatie in beeld.

Lees meer over dit initiatief: Ouderinitiatief Huis Mandala

Wat staat er op de planning?

Voor de komende jaren hebben we een aantal actiepunten opgesteld. Zo geven we invulling aan de woonprojecten. U vindt onze plannen in het Programma Woonwijs 2022-2026 (pdf, 1 MB) .

Programma Woonwijs en haar partners

De gemeente is in 2016 gestart met het programma Woonwijs. We hebben aan het programma gewerkt met inwoners en lokale partijen. Denk aan woningbouwcorporaties, zorgaanbieders, Geynwijs, huisartsen, hulpverleners in de wijk en mantelzorgers.

Na 4 jaar is Woonwijs geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten is het programma geactualiseerd en uitgewerkt in het nieuwe programma voor de periode 2022-2026. Daarnaast is er een nieuw uitvoeringsplan opgesteld en hebben partners in het Nieuwegeins Akkoord Woonwijs (NAW) de samenwerking bekrachtigd voor de jaren 2022-2026.