Privacy statement

De gemeente Nieuwegein hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten en gebruikers van haar website. Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. De persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De gemeente Nieuwegein houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend als General Data Protection Regulation (GDPR). In dit privacystatement wordt uitgelegd welke persoonsgegevens de gemeente Nieuwegein van u verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
Gemeente Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall en versleutelingsmaatregelen ter voorkoming van toegang tot gegevens door onbevoegde derden. De gegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Een selecte groep medewerkers heeft toegang tot de gegevens. De medewerkers van de gemeente Nieuwegein, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houden ons aan de geldende wet- en regelgeving.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dient de gemeente een register van datalekken bij te houden. Dit is geregeld in artikelen 33 en 34 AVG. Bij het registreren van datalekken heeft de gemeente de keuze - hierbij aangestuurd door een richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) - om de melding al dan niet ook te melden/registreren bij de AP zelf. De gemeente publiceert alle datalekken.

Bekijk hier het register van datalekken

Melden van datalekken

Als u een datalek ziet dat door de gemeente is veroorzaakt, kunt u dat hieronder melden.

Melden van een datalek veroorzaakt door de gemeente

Uw gegevens worden niet doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Zakelijke relaties en burgers/bezoekers

Persoonsgegevens van onze zakelijke relaties en burgers worden verwerkt om op een goede en effectieve wijze onze producten en diensten te leveren. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • Om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening.
 • Om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden.
 • Om facturen te kunnen sturen en betalingen te administreren.
 • Om u te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail).

Wij verwerken onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens, gegevens contactpersoon (naam, e-mailadres, telefoonnummer en functie). Een overzicht van de verwerkingen van persoonsgegevens kunt u terugvinden in het register verwerking van persoonsgegevens (pdf, 536 kB). Het register is openbaar.

U heeft het recht om de gegevens die we hebben verzameld op elk gegeven moment in te zien, aan te passen, te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Ook heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen en over te dragen aan een andere organisatie. U kunt hiervoor een verzoek indienen.

Verzoek indienen

U kunt uw verzoek op 2 manieren bij ons indienen.

 1. Digitaal via de link Informatieverzoek Persoonsgegevens.
 2. Schriftelijk naar onderstaand adres.
  Gemeente Nieuwegein
  Postbus 1
  3430 AA NIEUWEGEIN

Wij streven ernaar binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

Uw gegevens worden alleen verstrekt aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving en/of wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacy statement of de wijze waarop de gemeente Nieuwegein uw gegevens registreert en verwerkt, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegegevensbescherming.

Functionaris Gegevensbescherming

Gemeente Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

E-mail: privacy@nieuwegein.nl
Telefoonnummer: 14 030

Wij streven ernaar binnen 4 weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina op de website wordt meegestuurd en door uw browser (onder andere Internet Explorer, Google Chrome, Firefox) op uw harde schrijf of in het geheugen van uw apparaat wordt opgeslagen. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde informatie die niet naar u te herleiden is. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening van de gemeente Nieuwegein te optimaliseren.

Uitgebreide informatie over hoe de gemeente Nieuwegein omgaat met cookies vindt u op de pagina over cookies.

Op onze website kunnen links naar websites van andere organisaties zijn opgenomen. De gemeente Nieuwegein draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze andere organisaties omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens gebruik te maken van deze websites.

De gemeente Nieuwegein behoudt zich het recht voor dit privacystatement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. We raden u aan dit privacystatement geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van het geldende privacystatement op de hoogte bent.