Recht op privacy

De gemeente vindt uw privacy belangrijk. Daarom houden wij ons aan regels als wij persoonsgegevens van u gebruiken. Deze regels staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op deze pagina vindt u een overzicht van uw rechten. U leest ook hoe de gemeente omgaat met uw gegevens en wat u moet doen als u een recht wilt gebruiken.

De digitale samenleving is van en voor iedereen. De gemeente stelt 7 waarden voorop als ze data of technologie inzet. Die waarden staan uitgelegd in het Manifest Digitaal Nieuwegein.

Meestal geeft u zelf uw gegevens aan de gemeente. Bijvoorbeeld via een formulier op deze website, via DigiD of per e-mail. In sommige gevallen mogen wij in landelijke informatiesystemen kijken. Bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen. Ook komt het soms voor dat de gemeente persoonsgegevens krijgt van andere partijen.

Wij delen uw gegevens met organisaties of bedrijven die ons helpen, wanneer dat nodig is. Zij helpen de gemeente bijvoorbeeld bij het verwerken van persoonsgegevens. Of bij het toekennen van een voorziening. De organisaties krijgen alleen de gegevens die ze nodig hebben. Met wie wij gegevens delen, verschilt per proces. In ons register is aangegeven welke organisaties persoonsgegevens krijgen. Wij hebben met de organisaties vooraf afspraken gemaakt over het precies en veilig omgaan met deze gegevens.

De gemeente Nieuwegein bewaart gegevens als dat nodig is voor het uitvoeren van taken en het nakomen van wettelijke regels. Het kan nodig zijn om uw persoonsgegevens te bewaren ook nadat uw aanvraag al is afgerond. Bijvoorbeeld als de wet dit verplicht. Wij volgen in dat geval de bewaartermijnen uit de Archiefwet waarin staat hoe lang we iets mogen bewaren.

U heeft verschillende rechten waarmee u invloed houdt op uw eigen persoonsgegevens.

 • Inzagerecht
  U kunt de gemeente vragen om uw persoonsgegevens te bekijken. Zo kunt u controleren of de persoonsgegevens kloppen en of wij de persoonsgegevens op de goede manier gebruiken.
 • Recht op rectificatie
  Als uw persoonsgegevens niet kloppen of niet compleet zijn, kunt u de gemeente vragen uw persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen.
 • Recht op dataportabiliteit (gegevensoverdracht)
  U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens (digitaal) naar u te sturen. Of u kunt de gemeente vragen de gegevens door te sturen naar een organisatie die uw gegevens nodig heeft.
 • Recht op bezwaar
  U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit kan niet altijd. U moet kunnen laten zien dat de verwerking voor u persoonlijk nadelen kan hebben.
 • Recht op menselijke blik bij een besluit
  Heeft de gemeente automatisch een besluit genomen dat voor u gevolgen heeft? Dan kunt u de gemeente vragen om uw besluit opnieuw door een medewerker te laten bekijken.
 • Recht op het stoppen van toestemming
  Heeft u de gemeente eerder toestemming gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan heeft u het recht om dat te op te zeggen.

Een vraag over uw rechten

Wilt u gebruikmaken van 1 of meer van de rechten? Dan kunt u online een verzoek indienen.

Inloggen met DigiD Dien verzoek in

Of stuur een brief naar:

Gemeente Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

 • Wilt u naast uw adres ook uw telefoonnummer of e-mailadres in het verzoek zetten? Soms is het namelijk nodig dat wij contact met u opnemen.
 • U moet zich als wij daarom vragen kunnen legitimeren.
 • Wij behandelen uw verzoek binnen 1 maand. Als het een moeilijke aanvraag is, hebben wij nog 2 maanden extra.
 • Gaat de gemeente niet goed met uw verzoek om? Dan kunt u bezwaar maken. Of een brief met uw klacht te sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Vindt u dat er niet netjes met uw persoonsgegevens is omgegaan? Dan kunt u een klacht indienen.

Heeft u documenten met persoonsgegevens ontvangen die voor iemand anders zijn? Dan kunt u dat hieronder melden.

Meld datalek

De gemeente is wettelijk verplicht om een register van datalekken bij te houden. Hieronder een overzicht vanaf 2016.

Binnen de gemeente Nieuwegein werkt een medewerker die gaat over gegevensbescherming. Hij controleert of de gemeente goed omgaat met uw persoonsgegevens. Komt u er niet uit of heeft u vragen over uw privacy? Stuur een e-mail aan onze medewerker gegevensbescherming via
privacy@nieuwegein.nl.

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Nieuwegein passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot (persoons)gegevens te voorkomen, zoals het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Nieuwegein niet iedereen toegang heeft tot al uw gegevens. Onze systemen zijn zó ingericht dat medewerkers alleen die informatie kunnen zien waarvoor ze zijn geautoriseerd.

Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens niet veilig zijn? Neem contact op met de gemeente. Bel 14 030 (algemeen nummer) of vanuit het buitenland +31 30-607 19 11.

De digitale samenleving maken we samen, hij is van en voor iedereen. Data en technologie bieden kansen om de stad mooier en beter te maken, maar ze brengen ook risico’s met zich mee. We richten onze digitale stad in binnen de mogelijkheden die wet- en regelgeving bieden. Daarbij stellen we deze waarden voorop:

Inclusief

Onze digitale stad is inclusief. Alle mensen zijn gelijkwaardig. We maken onze diensten en informatie voor iedereen toegankelijk. We houden rekening met verschillen tussen mensen.

Zeggenschap

Mensen hebben de vrijheid om hun leven vorm te geven zoals zij dat willen. Data en technologie kunnen daaraan bijdragen. Mensen bepalen zelf welke persoonlijke gegevens ze willen delen, met wie en waarvoor. We respecteren ieders privéleven. Iedereen mag digitaal vergeten worden en met een schone lei beginnen.

Slim en zorgvuldig

We zien kansen, risico’s en beperkingen van digitalisering eerlijk onder ogen. Data zijn waardevol en verdienen bescherming, maar ze zijn nooit een doel op zich. We genereren alleen de data die nuttig en nodig zijn om de stad te verbeteren. We houden privégegevens privé.

Menselijke maat

We zorgen dat onze systemen en diensten overzichtelijk, begrijpelijk en eenvoudig te gebruiken zijn. Menselijk contact is altijd mogelijk. Systemen en algoritmen hebben nooit het laatste woord; mensen nemen besluiten en zij dragen verantwoordelijkheid.

Legitiem en gecontroleerd

Overheid, organisaties en bedrijven geven de digitale stad vorm om aan de wensen en behoeften van inwoners te voldoen. We blijven de ontwikkelingen en maatschappelijke gevolgen in de gaten houden en passen ons aan. We beschermen onze inwoners tegen de macht van grootdatabezit.

Open en transparant

We maken duidelijk welke data we hoe, waar en wanneer verzamelen en wat we ermee doen. Data die overheden, organisaties en bedrijven genereren in de publieke ruimte van de stad, zijn ook van de stad. Iedereen kan ze gebruiken, iedereen kan er voordeel van hebben. Daar maken we afspraken over.

Veilig

Informatie is waardevol, daar gaan we zorgvuldig mee om. We beveiligen onze data en systemen tegen diefstal, verlies en misbruik. We maken van onze digitale stad een veilige plaats om in te leven en werken.

Op onze website staan cookies. Een cookie is een stukje tekst dat op uw computer of telefoon wordt geplaatst. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde informatie die niet naar u te herleiden is. Deze cookies helpen ons om te zien hoe deze website wordt gebruikt en ook om instellingen voor u te bewaren, bijvoorbeeld de grootte van de letters op onze site.

U kunt cookies uitzetten via uw browser. Dat gaat in iedere browser anders:

Cookies uitzetting in Chrome

Cookies uitzetten in Firefox

Cookies uitzetten in Microsoft Edge

Cookies uitzetten in Safari

Compleet overzicht

Onderdeel Bijbehorende cookie Betekenis Type
Sessie ASPSESSIONID Bijhouden bezoekersdata tijdens gebruik van de website Functioneel
Grootte lettertype fontSize Onthouden van keuze lettergrootte Functioneel
Profiel myPages Onthouden van door gebruiker gemarkeerde pagina's Functioneel
Bekeken pagina's browsingHistory Onthouden van door gebruikers bekeken pagina's Functioneel