Bouwproject ontwikkelen

Wilt u als projectontwikkelaar een woningbouwproject starten, dan moet u aan allerlei bouwregels voldoen. U heeft altijd een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket. Hier kunt u ook bijlagen toevoegen aan een al ingediende aanvraag.

U moet meesturen:

 • Gemaatvoerde tekeningen (tekeningen op schaal met alle maten). Denk hierbij aan details, plattegronden, gevels en doorsneden
 • Foto’s van het bouwgebied en de omgeving
 • Constructieve tekeningen en berekeningen
 • Een BLVC-plan
 • Een participatieverslag
Inloggen met DigiD Direct aanvragen

Is mijn plan haalbaar?

Het kan u veel tijd en geld besparen om eerst de haalbaarheid van uw plan te laten controleren. Dat doet u door een conceptverzoek in te dienen. U stuurt alleen een schets en foto's op, officiële tekeningen zijn nog niet nodig. Zo kunnen wij inschatten of u een vergunning kunt krijgen. 

Hoelang duurt het proces?

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u het volgende verwachten.

 • U krijgt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging van de gemeente via jeleefomgeving.nl.
 • Het kan zijn dat we om extra gegevens vragen.
 • We beslissen binnen 6 maanden. Binnen de eerste 8 weken kan de termijn één keer met 6 weken worden verlengd.
 • Krijgt u een omgevingsvergunning? Dan staat daarin wanneer u mag beginnen met bouwen. Soms mag dat direct en soms pas na 4 weken, zodat belanghebbenden nog bezwaar kunnen maken (of in beroep gaan). We publiceren uw vergunningaanvraag op Overheid.nl.
 • Wij controleren of u volgens de omgevingsvergunning bouwt.

Aan welke regels moet ik voldoen?

Wij controleren of uw vergunningaanvraag voldoet aan:

De aannemer moet bij het bouwen voldoen aan de omgevingsvergunning. Wij komen regelmatig controleren tijdens de bouw. Sommige momenten moet u vooraf melden, zoals de start van de bouw en als er wordt geheid.

Bouwen buiten het omgevingsplan

Wilt u ergens bouwen waar dat eigenlijk niet mag volgens het omgevingsplan? Dan moet u een verzoek indienen waaruit blijkt of het haalbaar is om hier woningbouw toe te staan. Wij maken dan een afweging van verschillende aspecten. Bouwen op een groenbestemming maakt bijvoorbeeld weinig kans, omdat wij het groen in Nieuwegein zoveel mogelijk willen houden.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van de omgevingsvergunning brengen wij kosten in rekening. Dat noemen we leges. U vindt de kosten bij de legestarieven bouwen. Let op: er kunnen meerdere categorieën van toepassing zijn.

Berichten via jeleefomgeving.nl

U ontvangt berichten van ons via de berichtenbox op jeleefomgeving.nl. Dit is een beveiligde omgeving waar berichten over uw aanvraag te vinden zijn. Met jeleefomgeving.nl kunnen overheidsorganisaties veilig berichten uitwisselen met bijvoorbeeld inwoners en bedrijven.

Lees meer over jeleefomgeving.nl

Goed om te weten

 • Nieuwe woningbouw moet uit minimaal 30% sociale huurwoningen en 12% lage middenhuurwoningen bestaan. Omdat we weten dat dit niet altijd kan, hebben we een vereveningsverordening.
 • De Omgevingswet regelt bescherming van planten en dieren. U bent verplicht om te controleren op beschermde dieren, planten of nesten. Voor deskundig advies kunt u terecht bij het Netwerk Groene Bureaus.
 • U heeft een vergunning nodig voor nieuwe rioolaansluitingen.
 • U moet misschien archeologisch onderzoek doen als u gaat graven.
 • Het kan zijn dat u onderzoek moet doen naar bodemverontreiniging.
 • Het kan zijn dat de woningen extra last hebben van verkeers- of industrielawaai. Dan moet u vooraf een geluidsonderzoek doen.
 • Regel op tijd ontheffing als u containers wilt plaatsen voor het bouwafval.
Woningen in aanbouw met steigers en bouwhekken eromheen

Omgevingsprogramma Duurzaam Bouwen

In Nieuwegein gaan we voor duurzame woningbouw. Bij nieuwbouw moet u rekening houden met prestatie-eisen en uitgangspunten voor duurzaamheid.

Bekijk checklist